Mål og prinsipper for DKS


Fra Stortingsmelding 8, “Kulturell skulesekk for framtida (2007-2008)

Mål

  1. Medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud

  2. Legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag

  3. Medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunst- og kulturuttrykk i samspill med skolen sine læringsmål


Prinsipper

Varig ordning: Den kulturelle skolesekken skal være en varig ordning for elever i skolen.

For alle elever: Den kulturelle skolesekken skal favne om alle elevene i grunnskolen og den videregående opplæringen, uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de har.

Høy kvalitet: Elevene skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet.

Kulturelt mangfold: Den kulturelle skolesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk med røtter i et mangfold av kulturer og fra ulike tidsperioder.

Bredde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal være representerte i Den kulturelle skolesekken. Det skal også være variasjon i formidlingsmåtene.

Regularitet: Elevene skal sikres et regelmessig tilbud på alle klassetrinn.

Samarbeid kultur – skole: Arbeidet med Den kulturelle skolesekken skal skje i et godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikres god forankring og tid til planlegging i skolen.

Rollefordeling kultur – skole: Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevene, mens kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet og for å informere om innholdet i god tid.

Lokal forankring og eierskap: Den kulturelle skolesekken må forankres lokalt, i den enkelte skolen, kommunen og fylkeskommunen. Dette sikrer lokal entusiasme og gir rom for mange lokale varianter, slik at alle kan kjenne eierskap til Den kulturelle skolesekken

Les mer i Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008): “Kulturell skulesekk for framtida”