DKS i skulen

DKS kan sjåast i samanheng med danningsoppdraget til skulen og skal støtte opp under målsetjingar i læreplanverket. Det er viktig å inkludere skuleleiarar, kulturkontaktar, lærarar og elevar som sentrale aktørar i DKS-ordninga. Saman skal vi vidareutvikle eit mangfaldig og relevant DKS-tilbod som samspeler med læreplanane i skulen.

DKS er organisert på fylkes- og kommunenivå. Det nasjonale overbygget til DKS er Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg. Kulturtanken ønskjer at både skuleleiarar, lærarar og elevar skal kjenne eigarskap til DKS-ordninga. DKS-produksjonar kan styrkje medvitet om kunst og kultur i opplæringa. Slik kan DKS bidra som ein ressurs for å nå målsetjingane i skulen, både innanfor den overordna delen av læreplanen og i kompetansemåla for ulike fag.

«Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.»

Frå prinsipp for Den kulturelle skulesekken (Stortingsmelding nr.8 (2007- 2008): «Kulturell skulesekk for framtida»).

Relaterte saker

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.

DKS-ressursside for lærarar

Er du nysgjerrig på korleis du som lærer kan hjelpa elevar til å få mest mogleg ut av besøk frå Den kulturelle skulesekken?

Vurderingskultur i skolen

I denne artikkelen foranker Line MargretheTyrdal evaluering og tilbakemeldinger på DKS-produksjoner i skolen, og belyser verdien skolen og Den kulturelle skolesekken kan ha for hverandre.

Korleis er det å vera kulturkontakt?

Seks kulturkontaktar landet rundt fortel om gleder og utfordringar ved å vera bindeleddet mellom skulen og DKS.

Lanserer digitale kurs for kulturarrangører

DKS Nordland og KKS har utvikla eit e-læringskurs for kulturkontaktar og elevvertar.

DKS Viken har utgitt en håndbok for kulturkontakter

Håndboka er ment som et arbeidsverktøy for kulturkontaktene og gir et innblikk i DKS ordningen for rektorer og lærere.