Et fotografi av en kvinne med hijab. Samme kvinne ligger ved siden av fotografiet

SKUP

Skolens eget utviklingsprosjekt (SKUP) for videregående skoler fra 2024/25

Fra og med skoleåret 2024/25 er SKUP forbeholdt videregånde skole (vgs.). De grunnskolene som er med i ordningen og ikke har deltatt i tre skoleår, kan fortsatt søke.

SKUP – Skolens eget utviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken – har som målsetting å bidra i skolens arbeide med å oppnå LK20 sitt verdigrunnlag som blant annet skaperglede, engasjement og utforskertrang.

SKUP skal utforske og utvikle modeller/metoder for kreative og utforskende undervisningsprosesser i samarbeid med aktør fra kunst og kulturfeltet, og veiledning fra Institutt for estetiske fag, OsloMet.

Nettverkssamlinger med refleksjon og inspirasjon er viktige bidrag inn i felles arbeid med å utvikle undervisningsstrategier med utgangspunkt i kunstfagenes metodikk.

SKUP gir skolen mulighet til å jobbe med egendefinerte mål og utfordringer gjennom kunst og kreative prosesser og har et spesielt fokus på læringsmiljø og å fullføre og bestå. Les mer i SKUP-rapporten fra 2021 her: SKUP-rapport 2021

Søke om å delta

Utlysning for skoleåret 2024-25 blir publisert vårsemesteret 2024 med frist 15.03.2024. Beskjed og utlysning blir sendt til alle kulturkontakter i vgs. og publiseres på våre hjemmesider og i vårt DKS-team. Søknader og tilslag om å bli SKUP-skole behandles i løpet av vår-semesteret

Søknadsskjema for 2024-25 finner du her

Søknadsfrist: 15. mars 2024

Mål

· Kompetanseutvikling for lærere

· Bidra inn i skolens arbeide for at elevere skal fullføre og bestå

· Bidra til elevenes skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring

· Positive endringer på faglige- og sosiale mål eller definerte utfordringer

· Utvikling av modeller for kreativ og utforskende undervisning

Delmål

· Bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang i alle fag og på tvers av fag

· Dybdelæring og elevaktiv læring

· Bidra i skolens arbeid i og på tvers av fag

Struktur og økonomi

SKUP strekker seg over to år og skolen samarbeider med partnere fra universitets- eller høyskolemiljøet, samt en aktør fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Skolen får inntil 75 000,- til samarbeid med kulturaktør.

SKUP organiseres med tre nettverkssamlinger for alle deltakende skoler, jevnlige møter med veiledning/observasjon og refleksjon med OsloMet og et langvarig samarbeide med kulturaktør (over ett til to år). Veiledere fra OsloMet bidrar til å finne kulturaktør. SKUP er skolens eget prosjekt, skolens selv er viktigste pådriver og forankring i skolens ledelse er essensielt.

Skolen sender inn refusjonsskjema mot slutten av skoleåret, og får refundert gjennom internfakturering.