Mange mennesker og en stor dukke
Foto: Simon Hadley

Kulturtanken, mandatet og organisering

Barn og unge fortjener virkelig et kulturtilbud av ypperste kvalitet! DKS og kulturtanken skal legge til rette for barn og unges skaperglede, engasjement og utforskertrang, akkurat slik Stortingsmelding 18 slår fast. Her leser du mer om Kulturtanken, mandatet og hvordan DKS Oslo er organisert.


Kulturtanken

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken forvalter statlige midler til ordningen og fungerer som et ressurssenter og nasjonalt bindeledd. Kulturtanken skal være en katalysator for videre utvikling av DKS og legge til rette for erfaringsdeling og medvirkning. 

Slik skriver Kulturtanken i tildelingsbrevet: Den kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kunst – og kulturtilbud i skolen for barn og unge i hele landet, innenfor alle uttrykkene: film , kulturarv, litteratur , musikk, scenekunst og visuell kunst. Kulturtanken skal være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i ordningen, og skal bidra til at tilbudene samspiller med skolens læreplaner, og til å utvikle felles forståelse og engasjement mellom kunst – , kultur – og skolesektor.

Kulturtanken fordeler spillemidlene til alle tilskuddsmottakere. Midlene skal brukes i tråd med mål og prinsipper for ordningen som vedtatt i St. meld. nr. 38 ( 2002 – 2003) Den kulturelle skulesekken og St. meld. nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for framtida, og Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Organisering i Oslo

Ansvaret for Den kulturelle skolesekken i Oslo (DKS Oslo) er lagt til byråden for oppvekst og kunnskap. DKS Oslo har en styringsgruppe som fungerer som et rådgivende organ, og består av representanter fra Kulturetaten i Oslo, Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet og Utdanningsetaten. Utdanningsetaten i Oslo (UDE) har det operative ansvaret.

Faggruppen for DKS Oslo i UDE er tilknyttet avdeling for pedagogisk kompetanseutvikling (PKU). Faggruppen innhenter kunst- og kulturproduksjoner til programmet, organiserer og håndterer all logistikk knyttet til tildeling av produksjoner til skolene, og organiserer og sikrer kvalitet og profesjonalitet i ordningen.

På skolene er det skoleleders ansvar å legge til rette for at alle elevene får delta. Skoleleder oppnevner én eller flere kulturkontakter som organiserer og informerer om DKS på sin skole, og som er det primære bindeleddet mellom DKS Oslo og skolen. Hver lærer har ansvar for å tilrettelegge for at elevene får best mulig opplevelse utbytte i møte med kulturproduksjonene.