Innmelding av forslag

Du kan melde inn forslag til DKS Oslo sitt program via DKS-portalen.

Kulturtanken driver en portal der utøvere og kulturinstitusjoner fra hele landet kan melde seg på. I portalen velger du hvilke fylker og/eller kommuner du ønsker å sende innmeldingen til.

Du kan sende inn forslag til påfølgende skoleår fra 15. august. Husk at fristen for å melde seg på er 1. oktober kl. 23.59.

Selv om du tidligere har søkt og blitt antatt, må du søke igjen eller reaktivere forslaget ditt.

Søknadsprosessen

Vi opplever normalt stor pågang ved innmelding av forslag til DKS Oslo, og vi må derfor gjøre strenge prioriteringer. Det er viktig å merke seg at ferdigstilte produksjoner som er mangelfullt dokumentert og gir begrenset grunnlag for vurdering, vil bli gitt lavere prioritet.


Mål og prioriteringer 2024-25

Den kulturelle skolesekken i Oslo legger vekt på å nå de nasjonale målene for ordningen, slik de står nedfelt i Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Den kulturelle skolesekken skal:

  • formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar
  • bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar
  • sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjende med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplanar i fag
  • vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og skal tilbydast jamleg
  • vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging

    Det er videre et til mål som lyder – bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn. Dette siste målet ivaretas i Oslo kommune av Kulturetaten. Se her for mer informasjon fra Kulturetaten om kunst og kultur til barnehagene.