Foto: Erik Brandsborg

Innmelding av forslag

Forslag til DKS Oslo sitt program, meldes inn i DKS-portalen.

Innmeldingsportalen for utøvere og kulturinstitusjoner i hele landet driftes av Kulturtanken. I portalen velger man hvilke fylker og/eller kommuner innmeldingen skal sendes til.

Portalen åpner 15. august for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår. Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 23.59. Også de som har søkt før og blitt antatt, må søke igjen / reaktivere forslaget.

Mål og prioriteringer 2024-25

Den kulturelle skolesekken i Oslo legger vekt på å nå de nasjonale målene for ordningen, slik de står nedfelt i Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Den kulturelle skolesekken skal:

  • formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar
  • bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar
  • sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjende med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplanar i fag
  • vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og skal tilbydast jamleg
  • vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging

    Det er videre et til mål som lyder – bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn. Dette siste målet ivaretas i Oslo kommune av Kulturetaten. Se her for mer informasjon fra Kulturetaten om kunst og kultur til barnehagene.

Søknadsprosessen

DKS Oslo opplever normalt stor pågang ved innmelding av forslag, og må gjøre strenge prioriteringer. Vi gjør derfor oppmerksom på at ferdigstilte produksjoner som gir lite grunnlag for vurdering, f. eks. fordi de er mangelfullt dokumentert, vil bli nedprioritert.