Smittevernveileder for DKS-utøvere

Denne veilederen gir råd til utøvere i Den kulturelle skolesekken (DKS) som besøker skoler, om hvordan de ivaretar smittevern på en forsvarlig måte. Rådene er gitt innenfor rammene av gjeldende råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Det vil alltid være en risiko for smitte, og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres derfor for å redusere risikoen.

NB! Denne veilederen erstatter ikke eksisterende lokale smittevernveiledere. Det er fylkene som er de ansvarlige oppdragsgiverne for utøvere som er på DKS-turné, og utøvere må først og fremst følge veilederen i fylket de turnerer i.

DKS-utøver på skolebesøk – i korte trekk: 

Før skolebesøket

 • Ring skolen i god tid (1-2 dager) før ankomst. Det er skoleeier som vurderer om besøk fra DKS kan gjennomføres, og skoler vil ha egne prosedyrer for smittevern.
 • Hold deg hjemme ved sykdom, selv ved milde symptomer.

På skolen

 • Dersom du oppholder deg på skolen utenom formidlingssituasjonen, hold avstand til andre på minst 1 meter.
 • Unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Men personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.
 • Ved bruk av heiser til transport av utstyr, hold avstand til andre eller bruk den alene.
 • Sørg for tilgjengelig hånddesinfeksjon og munnbind. Vask hendene ofte og riktig. Ha god generell hygiene, spesielt i kantiner.
 • Forlat skolen dersom du føler deg syk, og meld fra til skole og oppdragsgiver.

Under DKS-opplevelsen

 • Trange rom bør ikke brukes til DKS-opplevelsen. Tilstrekkelig avstand kan sikres ved bruk av stoler og ved å begrense antall personer.
 • Hold anbefalt avstand til publikum (minst 2 meter). Vurder merking på gulvet for å sikre avstanden.
 • Unngå deling av felles utstyr mest mulig. Rengjør alt av utstyr og rekvisitter etter bruk.

Last ned kortversjon av smittevernveilederen (pdf)

Det er skoleeier som vurderer om besøk fra DKS kan gjennomføres. Når DKS-utøvere er på skolen, må de praktisere smitteverntiltak tilsvarende gult nivå i smittevernveilederne for skole. Skolen står som arrangementsansvarlig og vil ha egne regler for smittevern. Skolens regler har prioritet og utøver skal gjøre seg kjent med disse ved å ringe skolen i god tid før besøket. Hvilke elever som kan være sammen eller ikke, følger blant annet trafikklysmodellen. Et tilbud i Den kulturelle skolesekken er lagt opp til at flere kohorter er samlet, men det kan skje at dette ikke er forenlig med skolens regler. Det er skolens rektor eller den vedkommende delegerer myndigheten til, som bestemmer hvilke elever og hvor mange som skal ha tilbudet. 

Oppdragsgiver er ansvarlig for at utøvere på oppdrag har fått opplæring i smittevern i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Videre er oppdragsgiver ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. Oppdragsgiver skal sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte i fylket og utøvere. Smitteverntiltakene tilpasses den enkelte skole etter råd gitt i denne veilederen. Pandemien kan bli langvarig, og det kan være behov for å opprettholde skjerpede tiltak i lang tid. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.
 

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, skal overholdes. Et godt samarbeid mellom utøvere, elever, skoleansatte og oppdragsgiver skal opprettholdes. Oppdragsgiver må gjøre en risikovurdering av farer og problemer som kan oppstå som følge av smitte. Basert på risikovurderingen skal oppdragsgiver utarbeide en plan, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning dersom en utøver har utsatt elever og andre i skolen for smitte med covid-19. 

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her: 

Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen bli begrenset. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Alle skoler utøver besøker, vil ha egne planer og prosedyrer for smittevern. Det er viktig at utøver før ankomst, i tillegg til når utøver ankommer skolen, ber om å bli orientert om disse, samtidig med at utøver orienterer skolen om egne tiltak. Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold
 3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

 • Utøver som ikke har symptomer på sykdom
 • Utøver som har gjennomgått luftveisinfeksjon, og som har vært symptomfri i minst ett døgn
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten, se opphevelse av isolasjon ved covid-19 (FHI)
 • Utøver som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer
 • Utøver som er i karantene og isolasjon

Man regner med at personer med symptomer er mest smittsomme, men viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart og er antagelig mest smittsomt rundt tidspunkt når symptomene oppstår. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er derfor viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre.

Utøvere som blir syke mens de er på skole skal avslutte oppdraget og dra hjem så snart det er mulig.  Utøver som må hentes av andre, bør vente på et eget rom eller ute med minst to meters avstand til andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. Utøver bør alltid ha et munnbind i beredskap.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19, skal utøver melde fra til skolen og oppdragsgiver, slik at disse kan igangsette egne prosedyrer for tiltak rundt covid-19-tilfeller. For egen del skal utøver følge myndighetenes anbefalinger om isolasjon for syke og karantene for nærkontakter.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet eller sannsynlig covid-19, kan utøver møte som normalt. Som beskrevet over skal utøver avslutte oppdraget og dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.
Hvis en i husstanden til utøver har fått bekreftet covid-19, vil utøver bli vurdert som nærkontakt med karanteneplikt og følges opp fra kommunelegen.

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Skolene har tilrettelagt for god håndhygiene. Utøver skal sette seg inn hva som er gjort på hver enkelt skole. Fasilitetene vil være godt synlige og tilgjengelige der hyppig kontakt mellom mennesker finner sted. Eksempler på områder der det er viktig å ha mulighet for håndvask/hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig er:

 • Fellesområder (toaletter, resepsjon mv.)
 • Ved inngang og utgang
 • På steder der det inntas mat og drikke, for eksempel spiserom, i kantine mv.
 • Andre områder med mye aktivitet og der det er mange felles kontaktpunkter

Håndvask:

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier
og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se video: Slik vasker du hendene
 • Tørk hendene, helst med engangs papirhåndklær.
 • Utføres som et minimum ved ankomst, etter toalettbesøk, spising, og ellers ved behov.

Alternativ til håndvask:

Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig.
Det er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres. Utøver skal ha med
seg eget hånddesinfeksjonsmiddel.

Annet:

 • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås.
 • Unngå å berøre ansiktet.
 • Host i albuekroken eller i et papirlommetørkle som kastes. Utfør håndhygiene etterpå.

Koronaviruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Utøver skal rengjøre utstyr og rekvisitter før og etter hvert besøk på en skole. Spesielt viktig er dette der utøver trenger bærehjelp. Kan bærehjelp unngås, anbefales det. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr ved rengjøring. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, men det er usikkert i hvilken grad viruset er i stand til å gi sykdom. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være lav.

Utøver anbefales likevel til å unngå å sende gjenstander rundt mellom elever som en del av DKS-opplegget. Dersom utøver skal benytte skolens utstyr, slik som pc, projektor, mygg, mikrofon etc., sørg for å tørke av utstyret og gjennomfør håndhygiene før og etter bruk.

Den smittevernfaglige anbefalingen er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner. Selv om en meter regnes som tilstrekkelig for å minimere faren for smitte, regnes personer som befinner seg innen to meter i mer enn 15 minutter til et bekreftet covid-19-tilfelle som nærkontakter og disse skal vurderes for karantene eller annen oppfølging. De øvrige tilstedeværende vil ikke omfattes av anbefalingene om oppfølging av nærkontakter.

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner og i alle ledd i møter mellom utøver, elever og andre. Erfaringsmessig er det lett å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra etc. Publikum/elevene organiseres i tråd med skolens regler. Lærer/skolen har ansvaret for at elevene plasseres riktig under DKS-besøket. Utøver som besøker klasserom bør holde minimum to meters avstand til publikum. Elever skal ikke inviteres opp for å delta på aktiviteter.

Oppdragsgivers overordnete ansvar

 • Opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen.
 • Informasjon til brukere om nye rutiner og hvordan smittevern er ivaretatt.
 • Lage plan for hygienetiltak og renhold.

Syke utøvere skal ikke møte

 • Syk utøver skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer.
 • Skolen skal forlates dersom utøver blir syk på oppdrag.
 • Dersom skolen forlates pga. sykdom, meld fra til skolen og oppdragsgiver.
 • Ha et munnbind i beredskap i tilfellet utøver føler seg syk under oppdrag.

God hygiene

 • Vask hendene ofte og riktig (bruk ev. hånddesinfeksjon).
 • Host og nys i papirlommetørkle eller i albukroken.
 • Husk renhold av gjenstander, rekvisitter som berøres hyppig.
 • Ha alltid alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig, ta med eget.

Redusert kontakt mellom personer

 • Tilstreb to meters avstand til publikum. Eventuelt sett merker eller tape på gulvet for å sikre avstand.
 • Holde avstand ved opphold i fellesarealer som garderober, lærerværelse, vestibyle, resepsjon, toaletter og på vei inn og ut av lokalene.
 • Hold avstand til personer og pass på håndhygiene ved måltider/i kantine.
 • Antall tilstedeværende elever skal alltid skje i tråd med skolens egne regler.
 • Vurder størrelsen på rommet i forhold til antall personer, ta i bruk større lokaler hvis mulig.

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet, oppdatert 15. juni 2020.

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, ofte kalt nytt coronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, nedsatt luktesans, diare og magesmerter, utslett, forvirring og svimmelhet. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, men noen få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Hos barn er antagelig andelen med mildt forløp enda høyere og alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

Covid-19 smitter hovedsaklig via dråpe- og kontaktsmitte der virus i luftveissekret overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Dråpesmitte skjer når små dråper kommer ut fra nese/munn. Dråpene faller raskt ned, som regel innenfor en meter. Smitte kan derfor forekomme både når man hoster eller nyser på en annen person eller dersom man får luftveissekret på gjenstander som andre tar på. Vanlig tale/snakking representerer ikke en smitterisiko når avstandsanbefalinger overholdes. Det er per i dag ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19 og det er heller ikke evidens for mat- eller vannbåren smitte. Noen kan ha covid-19 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de spiller i smittespredningen. På det nåværende tidspunkt regner man med at man kan smitte fra 1–2 døgn før man utvikler symptomer, selv om man er mest smittsom når man har symptomer, og da særlig de første dagene.

SARS-CoV-2 har blitt påvist på flater i opptil timer og dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av mengden virus. Risikoen for indirekte kontaktsmitte er derfor størst dersom en flate berøres rett etter at den er forurenset. Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensete gjenstander. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol, sollys eller temperaturer over 60°C. Dessuten blir viruset raskere inaktivert utendørs. Kunnskapen om viruset og sykdommen utvikler seg raskt.

Se www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon.

Veilederen er sist oppdatert 30. september 2020.