Årsrapport


Portalen vil være tilgjengelig for rapportering fra og med 15.01.2024.

Hvis du er en av de som skal levere rapport om bruk av tildelte spillemidler i Den kulturelle skolesekken (DKS) for 2023, finner du nyttig informasjon her. Vi anbefaler at den leses igjennom i god tid før rapportfristen nærmer seg.
 

Årsrapportene danner datagrunnlag for statistikk om DKS på landsbasis, en statistikk som etterspørres fra flere hold. Årsrapporten for 2023 baserer seg på samme års utsendte brev om tilskudd, og medfølgende dokumenter.

 

Hovedtrekk  

En årsrapport består i hovedtrekk av fire deler. Trykk på boksene under for mer informasjon om hver del:

NB: For 2022 skal all årsrapportering fra DKS-enhetene (fylkeskommuner og kommuner) skje i DKS-portalen. 

Frister: Ajourførte data og utfylt skjema skal for kalenderåret 2022 ligge klart senest 15. februar 2023. Da tar Kulturtanken disse data videre i oversikter og statistikk.
 

Om statistikk og begreper

Årsrapportene skal til sammen gi et godt bilde av hva som skjer i Den kulturelle skolesekken og hvordan tilskuddene som fordeles blir brukt. Samtidig skal arbeidet med årsrapportering være overkommelig for DKS-enhetene i kommuner og fylkeskommuner.  

Pålitelig statistikk forutsetter at de som leverer data har en noenlunde lik forståelse av begrep og forventninger i de spørsmål som besvares. Her kommer en repetisjon av de viktigste begrepene:

Fremgangsmåte

Fylkeskommuner og kommuner rapporterer i DKS-portalen. Vær oppmerksom på at det kan være ulike rutiner for hvordan ett fylke følger opp rapportering for kommunene i sitt fylkeKommunene finner vanligvis mer informasjon om dette i tildelingsbrevet eller ved å ta kontakt direkte med fylkeskommunen. Det vil også være noen forskjeller i data som skal fylles ut i årsrapport for fylkeskommune og kommune. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike delene av årsrapporten og hvordan den skal fylles ut.

Aktivitet

Aktiviteter utgjør den store datamengden i årsrapporten. Hvis du har benyttet DKS-portalen til planlegging og publisering i 2022 vil du i denne fanen kunne se og kontrollere alle disse aktivitetene.  Har du ikke benyttet portalen til planlegging og publisering i 2022 kan du på en enkel måte legge til/etterregistrere DKS-enhetens aktiviteter. I fanen er det også mulig å redigere alle registrerte aktiviteter.