Små barn sitter og følger nøye med på noe som skjer til venstre for bildet

Årsrapport for Den kulturelle skolesekken 2020

Kulturtankens direktør, Øystein Strand, og avdelingsdirektør for FoU, Ståle Stenslie, la i dag fram funn og analyser fra kommuner og fylkeskommuners arbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2020.

Se presentasjonen og les hele rapporten her.

Også Den kulturelle skolesekken merket konsekvensene av pandemien med mange kanselleringer. Men det er gledelig å kunne rapportere om at det tross alt ble gjennomført mye aktivitet. I samarbeid med utdanningssektoren fikk DKS-ordningen satt kunst og kultur på dagsorden til alle landets 823 711 elever i de til sammen 3191 skolene i Norge.

I gjennomsnitt fikk alle elever oppleve 1,8 kunstmøter i 2020. Det er nesten en halvering fra 2019 da snittet lå på 3,1 møter per elev. 2020 har på alle måter vært et unntaksår, og tallene kan derfor ikke sammenlignes. Samtidig er 1,8 kunstmøter et relativt høyt aktivitetsnivå i en så vanskelig periode.

– En av hovedårsakene til at DKS-ordningen fungerer selv under en pandemi er at ordningen er lokalt forankret og styrt. Dermed kunne forholdsvis mye aktivitet gjennomføres fordi det var mulig å tilpasse tilbudet helt ned til den enkelte skole, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Samisk satsing

En positiv nyhet er at tross pandemien viste alle landets fylker for første gang produksjoner med samisk innhold i 2020. Alle de seks kunst- og kulturuttrykkene var representert.

De innrapporterte tallene viser at DKS-ordningen stod seg relativt godt i 2020. Erfaringene fra det første året med koronavirus viser at DKS som ordning står sterkt og er tilpasningsdyktig også ovenfor nye utfordringer og endringer både i kunsten og i verden.

– Jeg er virkelig imponert over det arbeidet som har vært gjort over hele landet gjennom hele 2020 på tross av stadig skiftende rammevilkår. Alle som arbeider med DKS har dratt lasset sammen, delt av erfaringer og gjort hverandre sterkere, sier Strand.

Fakta om Den kulturelle skolesekken

  • Den kulturelle skolesekken (DKS) favner alle kunstneriske uttrykk og når alle barn og unge i hele landet, uavhengig av bosted og sosiokulturell bakgrunn.
  • DKS er en felles satsing fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
  • De samlede registrerte disponible midler til ordningen var på 425 millioner i 2020. Av dette utgjorde fylkenes, direktekommunenes og kommunenes egen finansiering 173,5 millioner.