Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Kommunekontakt

Kommunekontakten er DKS Vikens nærmeste samarbeidspartner i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten er et viktig ledd for videreformidling av informasjon mellom DKS Viken og skolene og et meget sentralt ledd i arbeidet med DKS lokalt.

Viktig bindeledd

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultur- og skoleavdelingene i kommunen. For å sikre medvirkning fra skole – både elever, lærere, skoleledelse og foresatte, er det kommunekontaktens ansvar å etablerere gode nettverk, møteplasser og rutiner. Kommunekontakten er ansvarlig for å administrere, formidle, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i egen kommune, den lokale kulturelle skolesekken. Eksempler på medvirkning kan være: Styringsgruppe med representanter fra kultur- og skolesektor, regelmessige kulturkontaktmøter, programråd, etablere og utvikle elevarrangørordning, rutiner for evaluering av produksjoner. Hvordan dette organiseres, er opp til den enkelte kommune.

Kommunekontakten må ha avsatt tilstrekkelig ressurs til å ivareta kommunens ansvar og forpliktelser i forhold til avtalen med DKS Viken. Tilgang til regnskapssystemer som gjør det mulig å følge opp økonomien, forenkler arbeidet til kommunekontakten. Kommunekontakten bør inneha kulturkompetanse og kjenne godt til statlige og fylkeskommunale føringer for arbeidet. Det er viktig at kommunekontakten er ute på skolene og følger opp DKS-produksjoner i egen kommune.

Nye samarbeidsavtaler

Sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold betyr endringer i Den kulturelle skolesekken (DKS) for abonnementsordningen og samarbeidsavtalene med kommunene. DKS-ordningen skal harmoniseres på tvers av gamle fylkesgrenser og vi skal finne en felles plattform for hvordan DKS skal se ut i Viken.

I februar 2020 ble det satt i gang en prosess med nye samarbeidsavtaler. Les mer om dette her: Nye samarbeidsavtaler med kommunene i Viken

DKS i skolen

Her kan dere lese mer om DKS i skolen, og de ulike ansvarsrollene og oppgaver knyttet til samarbeidet mellom DKS – skole – kommune: DKS i skolen