Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Kommunekontakt

Kommunekontakten er DKS Vikens nærmeste samarbeidspartner i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten er et viktig ledd for videreformidling av informasjon mellom DKS Viken og skolene og et meget sentralt ledd i arbeidet med DKS lokalt.

Viktig bindeledd

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultur- og skoleavdelingene i kommunen. For å sikre medvirkning fra skole – både elever, lærere, skoleledelse og foresatte, er det kommunekontaktens ansvar å etablerere gode nettverk, møteplasser og rutiner. Kommunekontakten er ansvarlig for å administrere, formidle, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i egen kommune, den lokale kulturelle skolesekken. Eksempler på medvirkning kan være: Styringsgruppe med representanter fra kultur- og skolesektor, regelmessige kulturkontaktmøter, programråd, etablere og utvikle elevarrangørordning, rutiner for evaluering av produksjoner. Hvordan dette organiseres, er opp til den enkelte kommune.

Kommunekontakten må ha avsatt tilstrekkelig ressurs til å ivareta kommunens ansvar og forpliktelser i forhold til avtalen med DKS Viken. Tilgang til regnskapssystemer som gjør det mulig å følge opp økonomien, forenkler arbeidet til kommunekontakten. Kommunekontakten bør inneha kulturkompetanse og kjenne godt til statlige og fylkeskommunale føringer for arbeidet. Det er viktig at kommunekontakten er ute på skolene og følger opp DKS-produksjoner i egen kommune.

 • Sikre at DKS er godt forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunen.
 • Arbeide for gode nettverk og møteplasser i egen kommune både for kunstnere, skoleadministrasjonen, kulturkontakter og lærere.
 • Samarbeide aktivt med DKS Viken og delta på to nettverksmøter årlig.
 • Planlegge og gjennomføre den lokale kulturelle skolesekken i kommunen.
 • Skrive plan for DKS i kommunen. Planen er normalt 1, 2 eller 3-årig.
 • Årlig rapportering til DKS Viken om gjennomførte DKS-arrangement og økonomi.
 • Koordinere tilbakemeldinger / endringsønsker på turnéplaner etter DKS Vikens programslipp hvert år.
 • Informere DKS Viken ved eventuelle strukturendringer i skoleverket. For eksempel ved restaurering eller bygging av nye skoler.
 • Legge til rette for at alle skolene i kommunen har elevarrangører.
 • Kjenne godt til kunstnere og produsenter lokalt og regionalt som kan være relevante for DKS.
 • Sikre at et mangfold av institusjoner og miljøer innen kunstfeltet får anledning til å produsere og turnere for DKS.
 • Arrangere egne produksjoner og produksjoner i samarbeid med fylkeskommunen.
 • Gjennomføre og utvikle evalueringsrutiner av produksjoner.
 • Påse at det velges en kulturkontakt på hver skole og at kulturkontaktordningen fungerer tilfredsstillende.
 • Gjennomføre nettverksmøter med kulturkontaktene minst to ganger i løpet av året.
 • Jobbe for å etablere gode arbeidsavtaler, kompensasjonsordninger og kompetansetiltak for kulturkontaktene.

Tiden er inne for rapportering!

Nå starter arbeidet i alle landets fylker og kommuner med å rapportere på Den kulturelle skolesekken for kalenderåret 2020. Året som har vært så spesielt på alle måter, preget av regionsreform, kommunereform og koronapandemien som radikalt endret betingelsene for kunst- og kulturformidling til barn og unge. I tillegg har Den kulturelle skolesekken fått et helt nytt fagsystem og en overgang fra KSYS til Portalen. Nytt denne gangen er derfor at rapporteringen må foregå i to kanaler: I DKS-Portalen og i KSYS/dksrapportering.

Frist for rapportering er 12. februar 2021.

I DKS-portalen ligger siste halvårs aktiviteter for dere som har administrert høsten 2020 der. Her er det også mulig å rapportere økonomi og svar på spørsmål om føringer m.m. i DKS-portalen.

DKS-portalen finner du her: portal.denkulturelleskolesekken.no

Innlogging skjer via ID-porten, og tilganger fås ved henvendelse til: support@denkulturelleskolesekken.no

Veileder ligger som pdf under på denne siden, men du finner den også på denkulturelleskolesekken.no

For vårens aktiviteter, og for alle dere som ikke har administrert høstens aktiviteter i DKS-portalen, skal dere bruke dksrapportering.no. Nettstedet er nå åpent. Dere som ikke allerede har brukernavn og passord, kan få dette ved å ta kontakt med support@ksys.no.

Veiledere ligger her:

Veileder til årsrapport 2020 – direktekommune

Veileder til årsrapport 2020 – fylkeskommune

Veileder til årsrapport 2020 – kommune

Årsrapport 2020 DKS-portalen BM

Er det noe du lurer på rundt rapportering?

For spørsmål angående rapportering, ta kontakt med vår rådgiver: Bertha-Cecilie Øvergaard, berthao@viken.no, tlf: 98495340

Nye samarbeidsavtaler

Sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold betyr endringer i Den kulturelle skolesekken (DKS) for abonnementsordningen og samarbeidsavtalene med kommunene. DKS-ordningen skal harmoniseres på tvers av gamle fylkesgrenser og vi skal finne en felles plattform for hvordan DKS skal se ut i Viken.

I februar 2020 ble det satt i gang en prosess med nye samarbeidsavtaler. Les mer om dette her: Nye samarbeidsavtaler med kommunene i Viken

DKS i skolen

Her kan dere lese mer om DKS i skolen, og de ulike ansvarsrollene og oppgaver knyttet til samarbeidet mellom DKS – skole – kommune: DKS i skolen