Kommunekontakten er DKS Vikens nærmeste samarbeidspartner i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten er et viktig ledd for videreformidling av informasjon mellom DKS Viken og skolene og et meget sentralt ledd i arbeidet med DKS lokalt.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultur- og skoleavdelingene i kommunen. For å sikre medvirkning fra skole – både elever, lærere, skoleledelse og foresatte, er det kommunekontaktens ansvar å etablerere gode nettverk, møteplasser og rutiner. Kommunekontakten er ansvarlig for å administrere, formidle, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i egen kommune, den lokale kulturelle skolesekken. Eksempler på medvirkning kan være: Styringsgruppe med representanter fra kultur- og skolesektor, regelmessige kulturkontaktmøter, programråd, etablere og utvikle elevarrangørordning, rutiner for evaluering av produksjoner. Hvordan dette organiseres, er opp til den enkelte kommune.

Kommunekontakten må ha avsatt tilstrekkelig ressurs til å ivareta kommunens ansvar og forpliktelser i forhold til avtalen med DKS Viken. Tilgang til regnskapssystemer som gjør det mulig å følge opp økonomien, forenkler arbeidet til kommunekontakten. Kommunekontakten bør inneha kulturkompetanse og kjenne godt til statlige og fylkeskommunale føringer for arbeidet. Det er viktig at kommunekontakten er ute på skolene og følger opp DKS-produksjoner i egen kommune.

Kommunekontaktens viktigste oppgaver

Sikre at DKS er godt forankret i politisk og administrativ ledelse i kommunen.

Arbeide for gode nettverk og møteplasser i egen kommune både for kunstnere, skoleadministrasjonen, kulturkontakter og lærere.

Samarbeide aktivt med DKS Viken og delta på to nettverksmøter årlig.

Planlegge og gjennomføre den lokale kulturelle skolesekken i kommunen.

Skrive plan for DKS i kommunen. Planen er normalt 1, 2 eller 3-årig.

Årlig rapportering til DKS Viken om gjennomførte DKS-arrangement og økonomi.

Koordinere tilbakemeldinger / endringsønsker på turnéplaner etter DKS Vikens programslipp hvert år.

Informere DKS Viken ved eventuelle strukturendringer i skoleverket. For eksempel ved restaurering eller bygging av nye skoler.

Legge til rette for at alle skolene i kommunen har elevarrangører.

Kjenne godt til kunstnere og produsenter lokalt og regionalt som kan være relevante for DKS.

Sikre at et mangfold av institusjoner og miljøer innen kunstfeltet får anledning til å produsere og turnere for DKS.

Arrangere egne produksjoner og produksjoner i samarbeid med fylkeskommunen.

Gjennomføre og utvikle evalueringsrutiner av produksjoner.

Påse at det velges en kulturkontakt på hver skole og at kulturkontaktordningen fungerer tilfredsstillende.

Gjennomføre nettverksmøter med kulturkontaktene minst to ganger i løpet av året.

Jobbe for å etablere gode arbeidsavtaler, kompensasjonsordninger og kompetansetiltak for kulturkontaktene.