Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Kommunekontakt

Kommunekontakten er DKS Vikens nærmeste samarbeidspartner i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten er et viktig ledd for videreformidling av informasjon mellom DKS Viken og skolene og et meget sentralt ledd i arbeidet med DKS lokalt.

Viktig bindeledd

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultur- og skoleavdelingene i kommunen. For å sikre medvirkning fra skole – både elever, lærere, skoleledelse og foresatte, er det kommunekontaktens ansvar å etablerere gode nettverk, møteplasser og rutiner. Kommunekontakten er ansvarlig for å administrere, formidle, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i egen kommune, den lokale kulturelle skolesekken. Eksempler på medvirkning kan være: Styringsgruppe med representanter fra kultur- og skolesektor, regelmessige kulturkontaktmøter, programråd, etablere og utvikle elevarrangørordning, rutiner for evaluering av produksjoner. Hvordan dette organiseres, er opp til den enkelte kommune.

Kommunekontakten må ha avsatt tilstrekkelig ressurs til å ivareta kommunens ansvar og forpliktelser i forhold til avtalen med DKS Viken. Tilgang til regnskapssystemer som gjør det mulig å følge opp økonomien, forenkler arbeidet til kommunekontakten. Kommunekontakten bør inneha kulturkompetanse og kjenne godt til statlige og fylkeskommunale føringer for arbeidet. Det er viktig at kommunekontakten er ute på skolene og følger opp DKS-produksjoner i egen kommune.

DKS i skolen

På den nasjonale nettsiden til Den kulturelle skolesekken kan dere lese mer om DKS i skolen, og de ulike ansvarsrollene og oppgaver knyttet til samarbeidet mellom DKS – skole – kommune: DKS i skolen