Ravi
Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Om DKS Buskerud

Den kulturelle skolesekken Buskerud leverer kunst – og kulturopplevelser til alle skoleelever i fylket. Elevene møter oss fra 1. klasse på barneskolen og helt til de går ut av videregående skole. Vi kommer til skolen der elevene er, i klasserommet, gymsalen eller annet egnet rom. Noen ganger skjer kunstmøtet på kino, i en teatersal eller på et kulturhus. Elevene møter profesjonelle utøvere gjennom Den kulturelle skolesekken. Det kan være alt fra en forfatter som leser og forteller fra en bok hen har skrevet, en musiker eller et band som spiller konsert, en filmskaper som viser og forteller om en film, eller en dansegruppe som lærer elevene noen «breakmoves».

Variert tilbud for alle

Hvert år setter vi sammen et program med kunst- og kulturopplevelser som skal ut til skolene. Det skal være et variert program som skal dekke kunstsjangrene musikk, film, visuell kunst, litteratur, kulturarv og scenekunst. Det er viktig for oss at tilbudet har en profesjonell kvalitet, og at elevene skal få et likeverdig tilbud uavhengig hvor i Buskerud elevene bor og går på skole.

Vi har også et eget program tilpasset elever i tilrettelagt opplæring for at elever med ulike funksjonsforutsetninger skal få gode kunst- og kulturopplevelser. Fra Østfold har vi med oss Kulturdråpen som tilbyr og tilrettelegger et kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner, i fengsler, dagsenter og ettervern.

Hvem er Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en ordning som finnes i hele landet, og skal bidra til at alle barn får mulighet til å møte, oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk.

Den kulturelle skolesekkene er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og alle fylkeskommuner og kommuner. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for ordningen og er underlagt Kulturdepartementet. Den kulturelle skolesekken finansieres hovedsakelig av overskudd midler (spillemidler) fra Norsk Tipping. Disse midlene fordeles av Kulturdepartementet. De nasjonale målene for DKS ordningen er formulert i Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Kulturtanken har ansvar for å forvalte, kvalitetssikre og bidra til utvikling av DKS ordningen, men de bestemmer for eksempel ikke over programmet som sendes ut til skolene. Hver enkelt DKS enhet i fylker og kommuner har selv ansvar for å sette sammen et program til sine kommuner og fylker.

Den kulturelle skolesekken Buskerud ligger under Buskerud fylkeskommune og har ansvar for det regionale tilbudet til skolene fylket. Vi samarbeider med skolene og kommunene for å kunne gi det beste tilbudet til elevene. På lokalt nivå leverer alle kommuner et eget program i tillegg til Den kulturelle skolesekken Buskerud. Noen kommuner leverer hele programmet fra Den kulturelle skolesekken selv, uavhengig av fylkeskommunen.

Norges største arbeidsplass for kunstnere

Det er profesjonelle kunstnere og utøvere som reiser ut til skolene for Den kulturelle skolesekken. I Norge er Den kulturelle skolesekken den største arbeidsplass for kunstnere, og bare i Buskerud er det ca. 200 utøvere som er på turné i løpet av et skoleår. Hvert år kan kunstnere søke om oppdrag for Den kulturelle skolesekken gjennom en nasjonal søkeportal.

Er du kunstner og ønsker å bli utøver i Den kulturelle skolesekken, kan du sende inn forslag i den nasjonale søknadsportalen. Fristen er 1. oktober hvert år.