En mann sitter og snakker med to elver i et klasserom.
Produksjonen Design en labyrint på besøk på Tårnåsen skole. Foto: Tanja Flaaten Steen/DKS Viken

Lærer

Du som lærer er en viktig rollemodell for elevene i møte med kunst og kultur. Gjennom å informere og forberede elevene på hva de skal oppleve, er du med på å legge det til rette for gode kunst- og kulturopplevelser.

Forberedelser til et DKS besøk

  • Forbered klassen på hvem som skal komme.
  • Bruk bakgrunnsmaterialet som er tilgjengelig fra Den kulturelle skolesekken under hver produksjon.
  • Vis videohilsen fra utøveren/kunstneren dersom det ligger på informasjonssiden til produksjonen.
  • Sammen med kulturkontakten på skolen har læreren ansvar for å bidra med den praktiske tilretteleggingen.
  • Mange av arrangementene foregår klassevis. Da er det læreren og ikke kulturkontaktens ansvar å følge opp.
  • Følg elevene rolig inn i kulturarenaen, sitt sammen med klassen din, og sørger for at elevene ikke forstyrrer hverandre. (Legg bort mobilen!)
  • Hils på utøverne hvis anledningen byr seg. Spør gjerne om det er noe du kan bidra med.
  • Gi utøverne en varm velkomst!

Samtalen med elevene etter besøket

Vi anbefaler å ha en samtale med elevene etter DKS-besøket. Slike samtaler er med på å utvikle barnas språklige bilder, og er en fin anledning til å øve seg på å sette ord på det de har opplevd.

Selv om dere har opplevd det samme og brukt sansene nokså likt, er det ikke sikkert alle sitter igjen med de samme opplevelsene og tolkningene. Trygg gjerne elevene på at vi opplever ting forskjellig. Legg til rette for individuelle tolkninger, og få frem at det er helt greit at man har forskjellige oppfattelser av hva kunsten handler, og om og hva som fungerer godt og mindre godt. Få gjerne frem at det ikke er rette eller gale svar. Det dreier seg om å stimulere til å tenke selvstendig og å lære seg å sette ord på det man har opplevd.

Om dere lærere oppmuntrer barna til å stille spørsmål, til å undre seg, så øver dere dem opp i kritisk og kreativ tenkning. Deres rolle som lærere i møte med kunst og kultur, er å åpne samtalerommene der elevenes refleksjonsevne stimuleres.

Ressursside for lærere

Kulturtanken og DKS nasjonalt har laget en ressursside for lærere. Her finner du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon.