DKS Viken presenterer ny modell for skoleledelsen

Med slagkraftige rytmer åpnet AWESOMNIA ledersamlingen for vgs i Drammen mandag morgen. I salen satt ledelse fra alle videregående skoler, nå under felles samlet Vikenfane. Seksjonsleder i Den kulturelle skolesekken i Viken, Cathrine Haakonsen, og enhetslederne Lill Jacobsen og Johannes Hafnor var tilstede for å presentere DKS og den nye modellen for leveranse av kunst i den videregående skole.

«Vi ønsker å skape et godt skolemiljø, vi ønsker å skape livsmestring hos elevene, og tilby gode kulturuttrykk som tar opp relevante temaer og viktige problemstillinger. Vi ønsker å være tilstede å skape en god skolehverdag for elevene» sier Lill Jacobsen.

Lill Carin Jacoksen, Cathrine Håkonsen og Johannes Hafnor snakker foran tilhørere på ledersamling
Lill, Cathrine og Johannes. (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

Den nye modellen vil gi et bedre kunst og kulturtilbud til hver enkelt elev uavhengig av hvor de bor, og uavhengig av hvilke forutsetninger kommunen har til å gi barn og unge et kulturtilbud forteller Jacobsen.

Haakonsen trekker linjer til Stortinget som har bestemt at «alle barn i Norge skal oppleve profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet innenfor de 6 kunstområdene vi har; litteratur, musikk, scenekunst, film, kulturarv og visuell kunst.

Modellen er en blanding av fast leveranse og bestillingsmuligheter som skal gi elevene et møte med disse 6 kunstuttrykken. På 1. trinn vil DKS gi et fast tilbud innen film, musikk eller kulturarv. På 2. trinn blir det et fast tilbud av enten scenekunst, visuell kunst eller litteratur. På 3. trinn består et åpent bestillingstilbud for å imøtekomme tidsbruken til skolen på best mulig måte.

En fast leveringsplan vil sikre bedre forutsigbar planlegging, og ikke minst gi DKS mulighet til å booke gode utøvere i god tid. Med en slik modell får også hver elev minst et møte med DKS i året.

Cathrine Haakonsen snakker foran publikum.
Cathrine Haakonsen (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

 «DKS har vært i en varig endring siden start, og det vil den fortsette å gjøre» sier Johannes Hafnor. Modellen DKS Viken nå presenterer er en pilot som DKS ønsker å bygge videre på i samarbeid med skolene og kommunene. DKS Viken ønsker å reise rundt til alle skoler med dialogmøter der ledelse, kulturkontakt og elever fra elevrådet er tilstede. Dette baserer seg på metoder tidligere DKS Østfold har gjennomført. Tross det store fylket Viken nå er, ønsker DKS å fortsette med dialogmøtene for å få et best mulig kulturtilbud tilpasset skolene og elevene.

Hafnor poengterer at denne forankringen i skolen er viktig. Rektorene spiller en viktig rolle for å legge til rette for at lærerne kan benytte seg av det kunstneriske og faglige potensiale som ligger i å bruke DKS i undervisningen.

Kanskje kan sangtekstene til AWESOMNIA være en litt annerledes innfallsvinkel til et faglig emne i skolen. Maria «Lotus» Karlsen synger om emner som kan treffe fagfornyelsens punkter om livsmestring, kulturell innsikt og psykisk helse. AWESOMNIA er en musikkopplevelse DKS Viken gleder seg over å presentere for elevene i fylket på lik linje med de andre 7-800 utøverne som skal reise rundt til de 78 000 elevene i Viken fylke.

Maria "Lotus" Karlsen og Beatur, en mann med dj-utstyr synger og spiller foran publikum.
AWESOMNIA med Maria “Lotus” Karlsen og Beatur (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)
Nick Hatch sitter og spiller på et trommesett foran publikum.
AWESOMNIA med Nick Hatch (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)
Maria Karlsen står og synger i mikrofon foran publikum.
AWESOMNIA med Maria “Lotus” Karlsen (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)