Innmelding av programforslag

Innmeldingsportalen for utøvere og kulturinstitusjoner i hele landet driftes av Kulturtanken. I portalen velger man hvilke fylker og/eller kommuner innmeldingen skal sendes til.

Den kulturelle skole- og barnehagesekken tar imot innmeldinger i følgende periode: Portalen åpner 15. august for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår. Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 23.59. Også de som har søkt før og blitt antatt, må søke igjen / reaktivere forslaget.

Viktig! Ved innmelding av programforslag skal all opphavsrett registreres under punktet “opphavsrett og vederlagsplikt”. Dette gjelder uavhengig av om rettighetshaver er utøver eller ikke.

I tillegg til informasjonen du finner på denne siden har Kulturtanken utviklet en del ressurser som kan benyttes i forbindelse med utarbeidelsen av en innmelding:

Mål og prioriteringer 2024-25

Stortinget har sluttet seg til de nasjonale målene i DKS formulert i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge med en tydeliggjøring av at DKS fremdeles skal sikre at elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud, jf. vedtak av 8. juni 2021 i sak 29.

Den kulturelle skolesekken skal:

  • vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskulen og vidaregåande skule og skal tilbydast jamleg
  • sikre at barn og unge får eit likeverdig og profesjonelt kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjend med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til danninga og utdanninga til barn og unge, slik dette er formulert i overordna del og læreplanar i fag
  • formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar
  • vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar
  • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn

Tilbudet i Den kulturelle skole- og barnehagesekken Trondheim (DKSB) skal ha høy kunst- og kulturfaglig kvalitet og skal representere bredde og mangfold. Tilbudene i DKSB skal være relevante og aktuelle for barn og unge i dag og formidlingen skal være best mulig tilpasset den enkelte målgruppe.

Mye av tilbudet i DKS er i ivaretatt av byens kulturinstitusjoner. Dette gjelder i svært stor grad kulturuttrykkene kulturarv og visuell kunst. Deler av tilbudet innenfor de øvrige kulturuttrykkene litteratur, film, musikk og scenekunst, er også ivaretatt av kulturinstitusjoner, men i noe mindre grad.

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken i Trondheim

Prosessen

Den kulturelle skole- og barnehagesekken i Trondheim (DKSB) mottar årlig et høyt antall innmeldinger av programforslag. Det medfører at det må gjøres strenge prioriteringer og at ferdigstilte produksjoner som gir lite grunnlag for vurdering, f. eks. fordi de er mangelfullt dokumentert, normalt vil bli nedprioritert.