Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken har, siden 2016, det nasjonale ansvaret for ordninga.

Trondheim kommune er en direktekommune. Det innebærer at kommunen selv har totalansvaret for DKS i sin kommune. DKS Trondheim er organisert som en del av kulturskolen og har sin egen nettside.

En viktig del av DKS-tilbudet i Trondheim er Den kulturelle barnehagesekken, der vi tilbyr både gratis og rimelige kulturtilbud til barnehager, samt informasjon og faglig utvikling. Alle barnehager i Trondheim kommune inviteres til å være med. Tilbudet til barnehagene er et viktig tilskudd til fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplan for barnehager.

Mål for Den kulturelle skolesekken

Stortinget har sluttet seg til de nasjonale målene i DKS formulert i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge med en tydeliggjøring av at DKS fremdeles skal sikre at elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud, jf. vedtak av 8. juni 2021 i sak 29.