Kulturtanken

Kulturtanken er en statlig etat som har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Etaten er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet.

Det er kommunene og fylkeskommunene som har det operative ansvaret for DKS. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordninga, og skal bidra til å styrke og utvikle DKS i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.

I tillegg til å ha det nasjonale ansvaretfor DKS, skal Kulturtanken bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur, og forbedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.