Skolen- Kulturombud

Alle grunnskolene i Trondheim kommune har hvert sitt kulturombud.

Kulturombudene har som hovedoppgave å være skolens kontaktperson for alle kulturuttrykk, være oppdaterte på DKS hendelser, spre informasjon til lærere/ elever og delta på kulturombudsmøter.

Programmet publiseres 1. juni.

Kulturombudsmøter 2021- 2022:

Informasjon kommer.

April kl 09.00-15.00 Programslipp, sted kommer

Alle kulturombud og skoler får to Kulturpass hver. Kulturpass for skoleåret 2021-2022 vil bli utdelt på kulturombudsmøte. Passet gir gratis adgang innenfor vanlig åpningstid for 2 personer til institusjonene vi samarbeider med.

Rutiner for nye programtilbud: Alle skoler v/ kulturombud får melding når turneen er lagt ut. I tillegg blir det sendt en påminnelse en uke før turneen begynner. 

I forbindelse med besøk utenfor skolen i regi av Den Kulturelle skolesekken (DKS), benytter skolene 9t2 og ordner skyss selv så langt det går. I de tilfellene det ikke er mulig å benytte 9t2, sender dere en epost til guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no så bestiller og betaler DKS buss for dere. Vi trenger da  følgende informasjon fra skolen/ trinnet:

Dato

Avgangstidspunkt

Antall elever og lærere (antall reisende per buss)

Kontaktperson med telefonnummer

Ingen skal gå glipp av DKS hendelser pga vanskeligheter med transport, men når skolene benytter 9t2 så blir det mer penger igjen til kunst- og kulturopplevelser for elevene.

Noen DKS produksjoner er utfordrende med 9t2 ordningen. Til disse produksjonene forhåndsbestiller DKS buss for skolene. For skoleåret 2021/20 er dette:

4. trinn på Ringve Museum vår 2022

6. trinn på Sverresborg Museum vår 2022

9. trinn til Falstadsenteret. Skolen tar selv kontakt og bestiller busstransport med VY Buss. Epost: turbuss@vy.no eller Tlf: 92 84 70 09. Det er kommunen som belastes transporten til Falstadsenteret, ikke skolen.

Det utlyses stimuleringsmidler til lokal forankring av ”Den kulturelle skolesekken”. Midlene skal bidra til å utvikle innhold og arbeidsformer av kunstnerisk og kulturell art og skal forankres i læreplanen. Elevene skal gis muligheter til å være med på å skape uttrykk på egne premisser i samspill med andre elever, pedagoger og profesjonelle kulturaktører innenfor alle uttrykksformer.

 

Retningslinjer:

Midlene skal stimulere skolene til å sette i gang kunst og kulturprosjekter på eget initiativ og er knyttet til følgende kriterier:

 

Prosjektarbeidet skal forankres i læreplanen

 

Aktivitet skal primært skje på egen skole/arena

 

Tilskuddet skal knyttes opp mot skolens virksomhetsplan innenfor Den kulturelle skolesekken

 

Skoler som søker midler må selv prioritere egne midler inn i prosjektet det søkes tilskudd til.

 

Samarbeid med profesjonelle kunst- og kulturaktører er en forutsetning, men prosjektet må gjerne involvere musikk- og kulturskolen, Kulturenheten, andre kommunale enheter eller frivillige organisasjoner

 

Stimuleringsmidlene bør knyttes både til kunstnerisk/pedagogisk prosess og et formidlingsopplegg.

 

Stimuleringsmidler skal ikke gå til ordinære undervisningsformål eller innkjøp av utstyr /inventar.

 

 

Søknadsbeløp inntil kr. 20.000,- 

 

Alle skoler kan søke midler

Vi vil presisere at ikke alle søkere automatisk kan regne med å få tilsagn om støtte.

Tilskuddsvolumet til søkere som får positivt tilsagn vil kunne ligge under omsøkt beløp. Skoler som mottar midler forplikter seg til å presentere sine prosjekter for andre etter nærmere avtale. Skolen plikter også å informere de som involveres i prosjektet om at dette er en del av Den kulturelle skolesekken.

 

 

Krav til søknaden:

 

Alle punkter i søknaden må fylles ut. Spesielt viktig er det at riktig internkontonr. (med prosjektnr.) oppgis. Søknadsskjema følger utlysningen.

Søknaden sendes ved å svare på spørsmålene nedenfor. Husk å fylle ut de obligatoriske feltene, og trykk send.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2021

Skolene kan forvente svar på søknadene innen 1. desember 2020.

Spørsmål rettes til Jorunn Dugstad pr. e-post eller 

tlf. 725488112

 

Benytt link til søknaden:
Stimuleringsmidler 2021/22 DKS

Send en kort rapport for skoleåret 2020/ 21 til DKS. Frist for rapportering er 30.09.2021. Benytt link til rapporten:

Rapport stimuleringsmidler 2020/21

Elevarrangørkurs

Til kulturombud/ lærere!

Mange skoler har grupper med elever som arrangører. Disse elevene kan bl.a. ha ansvaret for å hjelpe kulturombudet til å forberede og ta imot skolekonsertene som kommer på besøk til skolene.

Om skolen ikke har en slik gruppe fra før eller dere ønsker å lære opp nye elever, kan dere nå få et kurs i elevarrangører på deres skole. Kurset varer i ca 60-90 minutter. Skolen velger ut ca 4-6 elever til å være elevarrangør. Kurset vil ta utgangspunkt i en skolekonsert, men elevene kan også brukes som arrangører på andre hendelser. Det er opp til skolen å bestemme hvilke oppgaver elevarrangørene skal ha. Skolen og elevene vil på et slikt kurs få Kulturvert t-skjorter.

Her finner dere en sjekkliste som er fin for elevene å bruke i forkant av en DKS produksjon/ skolekonsert.

Om dere ønsker et kulturarrangørkurs, send en epost til guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no så kan vi avtale et tidspunkt som passer for din skole og elevene.