Foto: Erik Brandsborg / Kulturtanken

For utøvere

Som utøver, kunstner eller kulturutøver er du hjertelig velkommen til å sende inn forslag med beskrivelse av din produksjon eller formidlingsopplegg til Den kulturelle skolesekken i Nordland.

Vi mottar årlig rundt 1000 forslag som alle leses og behandles av produsenter og fagpersoner. Av disse er det rundt 50 produksjoner som får oppdrag. Under her kan du lese om hvordan du leverer forslag, hva det er vi i DKS Nordland ønsker oss av dokumentasjon, og hvordan prosessen fra DKS-portal til utvelgelse av program foregår.

Innmelding av forslag

Forslag til DKS Nordlands program meldes inn i DKS-portalen.

DKS-portalen for utøvere og kulturinstitusjoner i hele landet driftes av Kulturtanken. I portalen velger man hvilke fylker og kommuner forslaget skal sendes til.

Portalen åpner 15. august for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår. Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 23.59. Også de som har søkt før og blitt antatt, må søke igjen eller reaktivere forslaget fra året før.

Vil du bidra i DKS skoleåret 2024/2025?

Mål og prioriteringer 2024/2025

Skal du dra et sted i 2024, så er det Nordland, når fylkeshovedstaden Bodø blir Europeisk Kulturhovedstad!

I DKS Nordland tror vi på de nære kunstmøtene, de magiske øyeblikkene, og at de store opplevelsene også kan skje i små rom og på små steder. Vi har som mål å programmere mangfoldig og engasjerende innhold av høy kvalitet, som kan inspirere og utfordre unge øyne, hjerter og sinn. Vi ønsker å la kulturhovedstadsåret inspirere DKS-programmet og omvendt, og er derfor veldig interessert i prosjekter som kan ses i sammenheng med programmet til Bodø2024.

Søknadsprosessen

Fordi det er mange som sender inn forslag må vi gjøre svært strenge prioriteringer. Produksjoner som gir lite grunnlag for vurdering, blant annet fordi de er mangelfullt dokumentert, vil derfor ikke prioriteres.

Beskriv produksjonen

Hver produksjon er unik, og det er derfor ikke lagt opp strenge maler for å gi en god beskrivelse. Det er likevel noen ting man kan merke seg, og spørsmål man kan forsøke å besvare, slik at programrådet kan gjøre sin vurdering. Her er noen tips:

Vi anbefaler å være konkret. Det er viktig at du gir oss et klart og tydelig bilde av hvordan det ser ut, høres ut, hva man gjør, osv.

 • Start gjerne med en kort, teknisk beskrivelse f.eks, dette er en fortellerforestilling om sjalusi, eller dette er en konsert med tre musikere i kostymer fra barokken, osv.

De som vurderer produksjonen skal gi en tilnærmet garanti for kvaliteten, tenk over hva du bør skrive slik at de får nok informasjon til å gi en slik «garanti».

 • Hvordan presenterer du utøverne?
 • Hvordan presenterer du det kunstneriske?
 • Hva kan du si om formidlingen?
 • Hvordan ivaretas tekniske og praktiske anliggender?
 • Hvilken erfaring har produksjonen og/eller de medvirkende med målgruppa?
 • Er det annet du bør si noe om for å fremheve kvaliteten?

Sjekkliste for produksjoner

Før du sender ditt forslag til oss, ønsker vi at du ser igjennom følgende sjekkliste:

 • Er produksjonen turnévennlig?
 • Hvor mange skal reise på turné? Vi prioriterer produksjoner med inntil 5 utøvere på veien.
 • Kan eventuelle verksted avholdes for minst én skoleklasse av gangen?
 • Kan arrangementet gjennomføres inntil 3 ganger om dagen i henhold til ASA 4401?
 • Har minimum én person i turnéfølget førerkort klasse B?
 • Innen fagfeltet film ønsker vi oss filmverksted og filmvisninger med én utøver

Dokumenter produksjonen

For at vi skal få et inntrykk av produksjonens innhold og omfang ber vi dere dokumentere produksjonen godt. Vi ønsker oss følgende for å kunne gjøre en god vurdering:

 • Videodokumentasjon
  • Forslag innen film, musikk og scenekunst må inneholde videodokumentasjon for å bli vurdert.
  • Det er sterkt ønskelig med foto- og videodokumentasjon av produksjoner innen visuell kunst og litteratur.
 • Oversikt over vederlag tilknyttet produksjonen
 • Teknisk rider
 • Bilder av produksjonen

Om du har spørsmål knyttet til dokumentasjonskravene kan du ta kontakt med fagansvarlig DKS-produsent.

Prosessen videre

Fase 1

DKS-produsentene og eksterne konsulenter fra kunstfagmiljøene går gjennom alle innmeldte produksjoner. De vurderes ut ifra kriteriene kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og relevans med utgangspunkt i Ønskekvisten – en vurderingsmodell for kvalitet i kunstneriske produksjoner. I denne fasen vil produksjonene som ikke tilfredsstiller kvalitetskriteriene tas ut. Videre gjør vi en prioritering blant de produksjonene som tilfredsstiller kriteriene og velger ut hvilke av disse som tas videre til fase 2.

Fase 2

Vi har programråd med representanter fra kultur- og skolesektor som jobber i fase 2. Også elever involveres i vurderingene i et eget programråd for de ulike uttrykkene. Programrådene vurderer produksjonens innhold, vurderer målgruppetilpasning og relevans. Hvert programråd godkjenner et visst antall produksjoner som går videre til tredje og siste fase.

Fase 3

Produksjonene som står igjen etter at hvert programråd har gjort sitt utvalg er med inn i Fase 3. Nå skal disse fordeles på distrikt og ansvarlig produsent. Denne fordelingen skal sees i sammenheng med budsjettrammer og behov i hvert enkelt turnéområde. Når disse avklaringene er gjort er programmet nesten klart og utøvere kan kontaktes for mulige turnéperioder. Vedtak om deltakelse i program gjøres.