Foto: Marte Glanville

Om DKS Nordland

Den kulturelle skolesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Elevene og skolen skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Vi skal ha et variert og relevant program innenfor fem ulike kunstuttrykk: scenekunst, film, musikk, litteratur og visuell kunst.

DKS Nordland administreres av faggruppe for kulturproduksjon i seksjon for samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune.

Kort om Nordland

Nordland er et langstrakt fylke med 41 kommuner. Av disse er det mange øykommuner.

Den fergefrie avstanden fra sør til nord er ca. 850 km (Bindal–Andøy).

Vi har 220 grunnskoler med til sammen 28 000 elever og 16 videregående skoler med til sammen 9 000 elever.

Grunnskolene i Nordland får DKS-produksjoner innenfor alle kunstuttrykkene (visuell kunst, litteratur, film, scenekunst og musikk). De videregående skolene har avtale om et fast program som sikrer innslag av kulturarv (vg1) og litteratur (vg2), i tillegg til arrangementer med de andre uttrykkene.

 

Kort om Kulturtanken

Kulturtanken er en statlig fagetat som ivaretar det nasjonale ansvaret for DKS. Kulturtanken er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet.

Etaten forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordninga i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.

De bidrar også i arbeidet med barne- og ungdomskultur, og har som mål å bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet. Les mer om Kulturtanken på nettsidene deres.