Om DKS Nordland

DKS er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i grunnskolen og i videregående skole får et profesjonelt kunst- og kulturprogram av høy kvalitet.

Den kulturelle skolesekken i Nordland administreres av Scene 8 v/etat for samfunnsutvikling i Nordland Fylkeskommune.

Midlene til DKS kommer som øremerket tildeling fra staten v/Kulturtanken. Nordland fylkesting har vedtatt at 33 % av statstilskuddet skal fordeles videre til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for DKS. Dette er også i tråd med Kulturtanken sitt krav til kommunene.

Disse midlene skal kommunene benytte til å gjennomføre egne lokale DKS-planer. Kommunene rapporterer om bruken av midlene til Nordland fylkeskommune en gang i året – ca 15.januar

Resten av det statlige tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner i regi av Nordland Fylkeskommune.

Alle grunnskoler og videregående skoler i Nordland får produksjoner innen scenekunst og musikk. I tillegg sender vi ut produksjoner innen visuell kunst, litteratur, film for grunnskolene.  Kommunene har ansvaret for å tilby grunnskolene kulturarv, mens på videregående nivå er det DKS Nordland som sender ut turneer.

DKS er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i grunnskolen og i videregående skole får et profesjonelt kunst- og kulturprogram av høy kvalitet.

DKS skal også være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet, og den skal medvirke til å realisere skolen sine mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i de ulike læreplanene.

Elevene og skolen skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Vi skal ha et variert og relevant program innenfor de fem ulike uttrykkene scenekunst, film, musikk, litteratur og visuell kunst. [SE FOLDEREN “Skole+DKS=Sant”]

Nordland

Nordland er et langstrakt fylke og har 43 kommuner. Av disse er det mange øykommuner.

Den fergefrie avstanden fra sør til nord er Bindal – Andøy, på 850 km

Vi har 220 grunnskoler med tilsammen 28.000 elever og 16 videregående skoler med tilsammen 9.000 elever.