Vederlag

DKS Nordland følger avtaler inngått av Kulturtanken med TONO, BONO og Kopinor.

TONO:

En ny avtale mellom TONO og Kulturtanken (på vegne av DKS) ble inngått februar 2023. Kulturtanken skal rapportere til TONO om antall konserter og andre arrangementer med musikk, fremført repertoar, mv. gjennom DKS-portalen. Konsertene skal, som hovedregel, ha en varighet på inntil 45 minutter, være uten billettinntekter og ikke være tilgjengelige for allment publikum.

Pilotavtalen gjelder i utgangspunktet fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023, men kan også forlenges. Partene er enige om fortløpende oppfølging og evaluering i avtaleperioden.

BONO:

Mandag 16. januar 2023 skrev BONO og Kulturtanken under på en pilotavtale som skal benyttes som et grunnlag for å fremforhandle en ny og endelig avtale i 2024. Formålet med pilotavtalen er å legge til rette for at det betales vederlag til rettighetshavere for bruk av opphavsrettslig beskyttede visuelle verk i DKS.

Bruk av visuelle verk etter avtalen må rapporteres for å sikre at vederlagene kan fordeles til den enkelte rettighetshaver på bakgrunn av faktisk bruk. Kulturtanken skal rapportere på bakgrunn av informasjon innhentet via DKS-portalen.

Avtalen omfatter også ideelle rettigheter, og DKS forplikter seg til å navngi og kreditere opphavsperson slik god skikk tilsier, og samtidig ikke å gjengi verk på en måte som er krenkende for verkets eller opphavspersonens kunstneriske anseelse eller egenart.

Kopinor:

Kulturtanken har inngått en pilotavtale med Kopinor på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen. Avtalens formål er å tillate formidling av litteraturverk i Den kulturelle skolesekken.

Avtalen gjelder fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale i form av tekst, visuelt materiale og noter, som foretas i forbindelse med formidling av litteratur i DKS. Kulturtanken skal rapportere om bruken av verk på bakgrunn av informasjon innhentet via DKS-portalen. Kulturtanken og Kopinor er enige om at avtalen er en ettårig pilotavtale som løper fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023.