For kommunen

Produksjoner fra DKS Nordland
Produksjonene som skal ut til kommunene fra DKS Nordland blir bestemt i løpet av januar/februar – da gjøres alle avtaler med utøverne som skal på turné i fylket det kommende skoleåret. Informasjon om hvilke produksjoner som kommer til den enkelte kommune sendes ut til DKS-koordinatoren – som igjen koordinerer i samarbeid med skolene i henhold til samarbeidsavtalen mellom fylket og kommunene (se eksempel i vedlegget nederst). Har du ikke oversikt over avtalen for din kommune, ta gjerne kontakt med oss i DKS Nordland på e-post for å få oversendt den signerte utgaven: dks@nfk.no.  Vi har også laget en opplæringsfilm om samarbeidsavtalen. Denne kan du se her.

Reservasjon av lokaler
Noen av produksjonene fra DKS Nordland krever bestemte lokaler (kino, kulturhus, kunstforening og lignende). Når det er tilfelle tar vi kontakt med DKS-koordinatoren og ber vedkommende reservere egnede lokaler.

Skyss
I de tilfellene der DKS Nordland dekker skyss til oppsatte forestillinger/formidlinger, vil dette blir opplyst om i turnéplanen.  Skolene/kommunen må benytte reisebestillingsskjema; dette finner du her.

Oppdatert informasjon
Vi ber DKS-koordinatoren om å sørge for at vi til enhver tid har korrekte opplysninger om navn, e-post og telefonnummer til den personen som er ansvarlig for produksjonene på skolen (kulturkontakten). DKS Nordland er helt avhengig av en kontaktperson på skolen for at ordningen skal fungere. Det er kulturkontakten utøverne tar kontakt med i forkant av besøket.

Hvis det utnevnes en ny DKS-koordinator i kommunen er det viktig at DKS Nordland blir informert.

Lokale planer og rapportering
Kommunen har egne DKS-midler som DKS Nordland fordeler til kommunene i Nordland.

DKS-koordinatoren er ansvarlig for at det foreligger en plan for bruk av disse midlene samt at det blir sendt inn en årlig rapport på kommunens egne DKS-tiltak.

Kommunenes planer gikk ut skoleåret 2015/16. I forbindelse med ny organisering av Den kulturelle skolesekken nasjonalt, kommer vi tilbake med informasjon om innsending av videre planer.

[Se folderen @Skole+DKS=Sant”]