Informasjon for deg som reiser eller skal reise i Møre og Romsdal

Foto: Feil teater

Har du ein produksjon du ønskjer å vise i Den kulturelle skolesekken Møre og Romsdal?

Innmelding for nye produksjoner for skoleåret 2021/2022 er no open. Frist for innmelding 2021/2022 er 1.oktober 2020. Innmelding av produksjonar gjerast via DKS-portalen på https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/

Har du eit spennande prosjekt på gang? Ta kontakt med oss.

Du finn ei oversikt under “kontakt oss”.  

Er du på reise eller skal reise på turné i Møre og Romsdal?

Møre og Romsdal fylkeskommune følgjer rammeavtalen inngått av KS og CREO – forbundet for kunst og kultur (ASA 4401). Det vil sei at det kun er mogleg å ha arbeidsforhold som oppdragstakar (sjølvstendig næringsdrivande), eller vere hyra gjennom ein institusjon. Dei same prinsippa for honorering bør òg gjelde som retningslinjer for kommunane sitt lokale arbeid med Den kulturelle skulesekken. Standard honorarsats ble i 2019 oppjustert med 3,2 % etter reforhandlinger om satsen (Forhandlingsprotokoll ASA 4401 2019). Satsen er oppjustert med ytterligere 8 % gjeldende fra 1. august 2020 (Se KS sin informasjon her).

Rammeavtale om vilkår for oppdragstakarar i Den kulturelle skolesekken i
fylkeskommunar og kommunar

REISEDAGAR – REISE TIL OG HEIMREISE

Det blir ikkje utbetalt honorar for reisedagar i forkant av turné (innreise), berre for dagar midt i ein turné (vekedag) som heilt eller delvis må tilbringes på reise eller på hotell.

Unntak: Innreise der utøvar sjølv lastar og fraktar alt av teknisk utstyr til turnéen, der reisetid overstiger 7 timer i forkant av turnéen. Dette må avtalast med arrangør på førehand. Heimreise: Det blir ikkje gitt ekstra honorar for lang heimreise.

Turnére åleine: På turnéer der utøvar reiser og speler/formidlar åleine, jf. pkt. 12, underpunkt 1 og 2, skal utøvar ha eit tillegg i honoraret, jf. pkt. 4, på 20 %. Dette gjeld kunstuttrykka scenekunst, konsert og dans.

Helg: Om utøvar sjølv vel å ikkje dra heim i helga midt i ein turné dekkes berre overnatting.