Personvern

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) blir benyttet på nettsiden for å bedre brukeropplevelsen av nettstedet og til statistikkformål.

Personopplysninger i DKS-portalen

Innlogging

For å bruke DKS-portalen i innlogget løsning, må du logge deg inn via ID-porten eller Feide. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Feide er en tilsvarende løsning for undervisningssektoren.

I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. ID-porten blir driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

Feide står for Felles Elektronisk IDEntitet, og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Feide leveres av Uninett som samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltning av tjenesten.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon som ligger under din Profil i DKS-portalen, registreres og/eller verifiseres av brukeren selv ved første gangs innlogging. Som bruker sørger du selv for at informasjonen er oppdatert og riktig, og systemet vil be deg om å verifisere at kontaktinformasjon er korrekt med jevne mellomrom.

Tilgangsstyring

Tilgangsstyring i DKS-portalen er basert på roller registrert i systemet. Hva du har tilgang til bestemmes av din rolle. Eksempler på slike roller kan være:

  • Planlegger i Den kulturelle skolesekken
  • Forslagsstiller og kontaktperson for utøvere
  • Representant for kulturinstitusjon
  • Kulturkontakt ved en skole

Overordnet administrasjon av systemet håndteres av Kulturtanken.

For at tilbudet i DKS-ordningen skal ha høy kvalitet og komme alle elever til gode, vil forslag som registreres i DKS-portalen være synlige for alle offentlige enheter som planlegger aktiviteter i Den kulturelle skolesekken, også ut over de som forslaget i første omgang er rettet til. Dialog som foregår i systemet mellom forslagsstiller/utøver og planleggende enhet blir ikke delt mellom enhetene, men kan bli arkivert av den aktuelle enheten dersom dialogen er en del av et beslutningsgrunnlag.

For produksjoner som blir valgt, vil kontaktinformasjon til kontaktpersonen bli publisert sammen resten av programinformasjonen, slik at lærere, kulturkontakter og DKS-planleggere kan ta kontakt ved behov.

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i behandlingen av de opplysningene om deg som enhetene i DKS-ordningen er behandlingsansvarlige for. Du kan be om kopi av alle opplysninger om deg som blir behandlet i systemet.

Korrigering av personopplysninger

Informasjonen som finnes i DKS-portalen, baserer seg hovedsakelig på brukerens egne registrerte opplysninger. I den grad andre registrerer opplysninger om deg, vil du som bruker få tilgang til disse opplysningene og ha anledning til å redigere dem når du er pålogget i systemet.

Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger hos Datatilsynet.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg. Les mer om retten til sletting hos Datatilsynet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du be om begrensning av behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning hos Datatilsynet.

Utlevering til andre

Personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller og etter samtykke fra den opplysningen gjelder.

Når du tar kontakt med oss

Når du kontakter DKS-portalens brukerservice (e-post: support@denkulturelleskolesekken.no eller tlf. 479 74 744), benyttes vår supportplattform Freshdesk. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle og besvare din henvendelse.

Sikkerhet

DKS-portalen benytter ulike mekanismer for å opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for å beskytte løsningen og data i løsningen. De ulike sikkerhetstiltakene vil over tid variere ut fra trusselnivå, og er til enhver tid underlagt endringsstyring og krav til styringssystem for sikkerhet. Sikkerhetstiltak vurderes opp mot krav fra relevante lovverk, som personopplysningsloven og sikkerhetslovgivningen, før innfasing.

DKS-portalens bruk av databehandlere

Kulturtanken benytter private IT-leverandører for drift og forvaltning av DKS-portalen. Disse behandler personopplysninger i henhold til våre avtaler med leverandørene. Databehandleravtaler utgjør er en del av avtalene vi har med disse leverandørene. Driften av DKS-portalen forvaltes av Kulturtanken og Netpower AS. Applikasjonsdrift og forvaltning gjøres av Kulturtanken og Netpower AS, også i Norge. Datalagring er lokalisert til EØS-området.