Barn lager bue av store puter
Arkitekturverksted (foto: Christian Bell)

DKS i skolen

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og er unik i verdenssammenheng.

Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

DKS kan sees i sammenheng med dannelsesoppdraget til skolen og skal støtte opp under mål fra læreplanverket. Det er viktig å inkludere skoleledere, kulturkontakter, lærere og elever som sentrale aktører i DKS-ordninga. Sammen skal vi videreutvikle et mangfoldig og relevant DKS-tilbud som samspiller med læreplanene i skolen.

DKS er organisert på fylkes- og kommunenivå, og nasjonalt er DKS forankret hos Kulturtanken. Kulturtanken ønsker at både skoleledere, lærere og elever skal ha et eierforhold til DKS-ordningen. Produksjoner fra DKS kan styrke bevissthet om kunst og kultur i opplæringa. Slik kan DKS bidra som en ressurs for å nå målsettingene i skolen, både innenfor den overordnede delen av læreplanen og i kompetansemålene for ulike fag.

Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.

Fra Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida