Ekstatisk publikum på konsert
Foto: Colourbox

Er du kulturkontakt?

Kulturkontakten er bindeleddet mellom Den kulturelle skolesekken i Lørenskog og skolen, og skal bidra til å tilrettelegge for gode og inspirerende møter mellom elever og utøvere på sin skole.

Kvaliteten i møtet mellom utøvere og elever er avhengig av at informasjon om produksjonen leses av de lærere som skal være med elevene. Noen produksjoner krever konkret forarbeid, mens det for andre besøk ikke er nødvendig med spesielle forberedelser.

For alle besøkene er det viktig at elevene er informert om hva og hvem som kommer på besøk, og at det skapes en forventning hos elevene. DKS Lørenskog lager teasere til de fleste produksjonene. Disse gir lærere og elever et godt innblikk i produksjonen. I tillegg lages det årlig en kort film med presentasjon av alle produksjoner til henholdsvis barne- og ungdomsskolene.

Kulturkontakten er skolens ansikt utad, og det første møtet for utøvere som besøker skolen og kommunen. Det er derfor viktig at kulturkontaktene er godt forberedt, er motivert til å gjøre en god jobb for sin skole og bidrar til å forankre et godt inntrykk hos utøvere og samarbeidspartnere for DKS, både internt og eksternt.

Jobben som gjøres er utrolig viktig og kan være avgjørende for om et arrangement blir suksess eller fiasko!

Kulturkontaktens oppgaver

  • Holde seg orientert om tilbudet fra DKS Lørenskog via DKS-portalen. Tilbudet for kommende skoleår er tilgjengelig fra slutten av mai på nettsidene. Produksjonene blir også presentert som en film i DKS-portalen, slik at lærere raskt får oversikt over kommende produksjoner fra DKS. Denne filmen kan gjerne også deles med foresatte på foreldremøter og ukeplaner som sendes hjem.
  • Legge inn timeplaner og oppdatert elevtall i DKS-portalen, og sørge for at disse er oppdatert gjennom skoleåret. Riktig fordeling av plasser på buss og konsertarenaer avhenger av riktige opplysninger om klasser og elevtall.
  • Gi skriftlig beskjed til DKS Lørenskog dersom antall elever eller andre viktige ting når det gjelder produksjonene, må endres i løpet av året.
  • Lage gode rutiner for informasjon til lærere og vikarer på sin skole, og sørge for at DKS-programmet legges inn i skolens årshjul. Kulturkontaktene må jevnlig informere sine kolleger på personalmøter, gjennom Teams eller på e-post, skolens hjemmeside, internmeldinger, kulturoppslagstavle osv.
  • Formidle informasjon til klasselærerne om aktuelle produksjoner, og oppfordre dem til å bruke DKS-portalen. Her finnes alt av viktig informasjon, samt forslag til for- og etterarbeid for enkelte produksjoner.
  • Ansvarlig for at krav som stilles fra utøvere og DKS blir innfridd (lokaliteter, oppvarming, tekniske krav, scene, publikumsoppsett, blending, velkomst, bærehjelp etc.). Se informasjon tilhørende aktuell produksjon på nettsidene.
  • Slå av skoleklokka under forestilling om mulig.
  • Være utøvernes kontaktperson på skolen og delegere ansvaret ved fravær.
  • Videresende skjema for tilbakemeldinger til lærere og elever. Det er viktig for DKS Lørenskog å få disse tilbakemeldingene.
  • Bestille elevfrakt når produksjonen skal vises et annet sted enn på egen skole, hvis dette er godkjent av DKS Lørenskog og bussen ikke bestilles sentralt. Faktura skal sendes som EHF til Lørenskog kommune org.nr. 842 566 142 og merkes med bestillingsnr. 6110003.

Marianne Sundal har sammen med Tuva Rein og Kjersti Østnes Eggum fra DKS Lørenskog laget en liten filmsnutt om kulturkontaktens oppgaver: