Ungdomsskoleelver og teksten Make that Change
Fra forestillingen «Framtida er nå» (foto: Siri Adorsen)

Overordnet plan for DKS

Overordnet plan for Den kulturelle skolesekken i Lørenskog kommune ble vedtatt i formannskapet 20. april 2022, sak 42/22.

Nedlastbar utgave av planen: Overordnet plan for Den kulturelle skolesekken i Lørenskog vedtatt 20. april 2022

1. Om Den kulturelle skolesekken

1.1 Nasjonalt

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag – uansett hvor de bor i landet, og uavhengig av hva slags sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn foreldrene har. DKS ble etablert som en nasjonal ordning i 2001.

DKS er et samarbeid mellom kultursektoren og skolesektoren på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Kulturtanken er det nasjonale forvaltningsorganet. De er underlagt Kulturdepartementet, med et mandat som er fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap.

1.2 Lokalt

Helt siden starten har den lokale forankringen vært viktig, og kommuner og fylkeskommuner skulle få muligheten til å utarbeide egne, lokale skolesekker.

Hovedmodellen for grunnskolen er at kommunene får minimum 1/3 av spillemidlene (se 1.3) til egen programmering, mens fylkeskommunen får resten av midlene for å lage et abonnementsprogram til kommunene.

Lørenskog kommune er én av tolv (per 2022) såkalte direktekommuner som mottar hele andelen av midlene, og som selv sørger for hele DKS-programmet til skolene.

1.3 Finansiering

Programmet i DKS er i all hovedsak finansiert av spillemidler fra Norsk Tipping. Dette er øremerkede midler. Spillemidlene blir fordelt til fylkeskommuner og kommuner etter en fordelingsnøkkel.

Kommunene kan bidra med egne midler til DKS-programmet. I tillegg kommer kommunens egeninnsats til administrasjon. Det har fra starten av vært et prinsipp om at spillemidlene ikke skal brukes til administrasjon.

1.4 Kultur og skole

DKS er en obligatorisk del av skolen. DKS skal være en del av skolens kulturarbeid, men ikke erstatte de praktiske og estetiske fagene i skolen. DKS skal være et supplement til vanlig undervisning.

DKS kan sees i sammenheng med dannelsesoppdraget til skolen og skal støtte opp under mål fra læreplanverket. Det er viktig å inkludere skoleledere, kulturkontakter, lærere og elever som sentrale aktører i DKS-ordningen. Sammen skal vi videreutvikle et mangfoldig og relevant DKS-tilbud som samspiller med læreplanene i skolen.

2. Mål for DKS i Lørenskog

DKS i Lørenskog følger de nasjonale målene for skolesekken fra Meld. St. 18 (2020–2021), «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge». Disse målene sier at Den kulturelle skolesekken skal:

  • vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og skal tilbydast jamleg
  • sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjende med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna læreplanar i fag
  • formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar
  • vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar
  • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn

Lokale mål: Den kulturelle skolesekken skal:

  • bidra til oppfølging av kommunens ungdomssatsing
  • bidra til å gi barn og unge i Lørenskog kjennskap til lokale utøvere og kulturinstitusjoner
  • sikre at elevene får mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltagelse og innflytelse, og dermed sikre at de får et eierskap til programmet

3. Organisering av DKS i Lørenskog

3.1 Direktekommune

Lørenskog kommune skal fortsatt være en direktekommune som mottar hele andelen av øremerkede, statlige midler – og som selv sørger for hele DKS-tilbudet til grunnskolene.

3.2 Styringsgruppe

Den kulturelle skolesekken er et delt ansvar mellom kultursektoren og skolesektoren på statlig nivå. Slik er det også på kommunalt nivå. Både direktøren for kultursektoren og direktøren for oppvekst- og utdanningssektoren skal sitte i styringsgruppen for DKS i Lørenskog.

3.3 DKS-ansvarlige

Den daglige driften følges opp av DKS-leder og DKS-koordinator ved kulturskolen og rådgiver i staben. DKS-leder og koordinator skal organisere, følge opp og utvikle skolesekken, ha kontakt med skolene og deltagende tjenester samt planlegge og iverksette opplæring ved behov.

3.4 Kulturkontakter

Skolene er forpliktet til å legge til rette for DKS, og alle skolene skal ha en kulturkontakt. Kulturkontaktene er koordinatorenes bindeledd til skolene og sikrer dialog for utvikling av tilbudene. Kulturkontaktene inngår i et nettverk.

3.5 Kulturverter

Alle skoler skal ha kulturverter (elevverter). Kulturvertene hjelper kulturkontaktene med å forberede DKS-arrangementer ved skolene, og de kan bidra med praktisk tilrettelegging for produksjonene og informasjonsarbeid.

De DKS-ansvarlige arrangerer kulturvertkurs i begynnelsen av hvert skoleår, og kulturvertene får en attest i slutten av skoleåret.

4. Programmering

4.1 DKS-portalen

DKS-portalen er et felles fagsystem for alle som jobber med DKS. Alle programforslag til DKS Lørenskog skal sendes inn via DKS-portalen innen den nasjonale søknadsfristen 1. oktober. Forslagene blir behandlet i DKS-portalen.

4.2 Fagråd

Det skal opprettes fagråd for de ulike sjangrene. Fagrådene består av fagpersoner innen kulturuttrykkene, DKS-planleggere og representanter for barne- og ungdomsskolene. Fagrådene vurderer aktuelle produksjoner for DKS-programmet.

4.3 Skole- og elevmedvirkning

En representant for både barne- og ungdomsskolene skal sitte i hvert fagråd.

Det skal legges til rette for at elevgrupper får være med på å velge ut program for neste skoleår.

Det skal legges til rette for at elevgrupper får være med på å utvikle enkelte produksjoner.

Skolene – både elevene og kulturkontaktene – skal være med på å evaluere tilbudet som elevene har fått.

4.4 Innhold og satsingsfelt

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. I løpet av ti års skolegang skal alle skoleelever få tilbud innen sjangrene scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv – og også kunstarter i samspill. Innhold og fremstillingsformer skal være varierte.

En del av kulturtilbudene skal gi kjennskap til lokal kultur, både i form av kulturhistorie og innsikt i nye Lørenskog. Det er også viktig at programmet rommer kunst og kultur på nasjonalt nivå.

Lørenskog kommune er en av landets største innvandringskommuner og har dermed en flerkulturell befolkning. Det er derfor viktig å vise et kulturelt mangfold i en del av tilbudene. DKS-programmet skal også vise samiske produksjoner.

DKS-programmet skal være relevant for elevene. Det skal være rom for både produksjoner med en pedagogisk tilnærming, og produksjoner hvor kunstopplevelsen er nok i seg selv. Elevene skal både få oppleve kjente kulturuttrykk og stifte bekjentskap med nye.

DKS Lørenskog legger et trinnvis program, slik at hvert trinn får et program som er tilpasset dem.

DKS Lørenskog skal bidra til at det utvikles nye DKS-produksjoner.

Det skal legges til rette for at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og elever i mottaksklassene får DKS-tilbud.

5. Samarbeid

5.1 Kulturinstitusjoner

DKS Lørenskog vil samarbeide med lokale kulturinstitusjoner som Lørenskog hus, Lørenskog bibliotek, Lørenskog kulturskole, Lørenskog kino, aktivitetshuset Volt og Lørenskog bygdemuseum.

DKS Lørenskog ønsker også å la elevene oppleve kulturinstitusjoner i hovedstaden og andre kommuner i regionen.

5.2 Kulturtanken, fylkeskommunen, kommuner

DKS Lørenskog vil delta i samarbeidsprosjekter initiert av Kulturtanken eller fylkeskommunen, hvis prosjektene er relevante og kan bidra til en bedre skolesekk.

DKS Lørenskog vil samarbeide med andre kommuner om produksjoner og annet der det er aktuelt.

6. Rapportering

Lørenskog skal rapportere til nasjonalt nivå via DKS-portalen, innen den fristen som oppgis i tilsagnsbrevet.

De DKS-ansvarlige vil også gi en årlig rapport om forrige skoleår til hovedutvalgene for kultur og oppvekst og utdanning.