Syngende barn i blått lys
Fra «Framtida er nå» (foto: Siri Adorsen)

Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag og av høy kvalitet. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og utdanningssektoren på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal få et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet uansett hvor de bor i landet. Det er en del av de overordnede verdiene og prinsippene for grunnopplæringa at elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid på skolen. Tilgangen til profesjonelle kunst- og kulturinstitusjoner er skjevt fordelt i landet. I tillegg til geografiske forskjeller, er barn og unges bruk av kunst og kultur tett forbundet med den sosiale, kulturelle og økonomiske bakgrunnen til foreldrene.

DKS er et svar på disse utfordringene fordi ordningen gir alle barn og unge et gratis kunst- og kulturtilbud i skoletiden. DKS-ordningen er vårt viktigste virkemiddel for å unngå geografiske og økonomiske skjevheter når det gjelder tilgang på og bruk av kunst- og kulturtilbud.

Mål for ordningen

DKS i Lørenskog følger de nasjonale målene for skolesekken fra Meld. St. 18 (2021-2021), «Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge». Disse målene sier at Den kulturelle skolesekken skal:

  • vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og skal tilbydast jamleg
  • sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjende med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna læreplanar i fag
  • formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar
  • vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar

I forbindelse med ny overordnet plan for DKS i Lørenskog, vedtatt 20. april 2022, ble det også vedtatt noen lokale mål som sier at DKS skal:

  • bidra til oppfølging av kommunens ungdomssatsing
  • bidra til å gi barn og unge i Lørenskog kjennskap til lokale utøvere og kulturinstitusjoner
  • sikre at elevene får mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltagelse og innflytelse, og dermed sikre at de får et eierskap til programmet

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. I løpet av ti års skolegang vil alle skoleelever få kulturtilbud innen sjangrene scenekunst, billedkunst, arkitektur, dans, musikk, film, litteratur og kulturarv – og også kunstarter i samspill. Det er også viktig at kulturtilbudet oppleves som relevant.

DKS Lørenskog

Lørenskog kommune er én av åtte såkalte direktekommuner, det vil si en kommune som mottar hele andelen av øremerkede, statlige midler direkte – og som selv sørger for hele DKS-tilbudet til grunnskolene.

DKS i Lørenskog legger vekt på tilbud som gir kjennskap til lokal kultur, både i form av kulturhistorie og innsikt i nye Lørenskog. Omtrent halvparten av tilbudene har en form for lokal tilknytning. Lørenskog kommune er en av landets største innvandringskommuner og har således en flerkulturell befolkning. DKS i Lørenskog synes derfor det er spesielt viktig å legge vekt på kulturelt mangfold i en del av tilbudene.

Overordnet plan for DKS i Lørenskog

Overordnet plan for Den kulturelle skolesekken i Lørenskog kommune ble vedtatt i formannskapet 20. april 2022, sak 42/22. Her kan du lese planen.

Rapporter for de siste skoleårene