Årsrapport og regnskap for bruk av DKS-midler

Er du en av dem som skal rapportere om bruk av tildelte spillemidler i Den kulturelle skolesekken for 2022? DKS-portalen har nå åpnet for årsrapportering.


Frist for Kulturtankens årsrapport i DKS-portalen er 15. februar 2023.
Veiledning for utfylling av DKS-rapport 2022 finner du her:
https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-portalen/arsrapport
Veilederen vil også være tilgjengelig fra utfyllingssiden i DKS-portalen.

Frist for innsending av regnskap for bruk av DKS-midler er 15. mars 2023.
Denne rapporten sendes i brevs form til post@innlandetfylke.no

Kulturtankens årsrapport
Hensikten med denne rapporten er å sette Kulturtanken i stand til å holde oversikt over
omfanget av aktivitet og økonomi i DKS-ordningen nasjonalt. Fra og med 2021 rapporteres
DKS-aktiviteten via DKS-portalen. Denne fylles ut automatisk dersom kommunene
registrerer sitt eget, lokale program gjennom året.

I hovedskjemaet i denne rapporten er det noen spørsmål om økonomi. Dersom man mottar
under 100.000 i tilskudd fra DKS Innlandet, er det ikke krav om at de økonomiske spørsmålene i
hovedskjemaet besvares.

Økonomirapport til DKS Innlandet – regnskap
Fylkeskommunen skal holde oversikt over hvordan spillemidlene benyttes, og størrelsen på
kommunenes DKS-fond. Vi krever derfor regnskap for bruken av DKS-midler, uavhengig av størrelsen
på tilskuddet. Kravene til rapporten er allikevel ikke spesielt omfattende. Det vi ber om som
minimum er:

  • Inngående balanse på kommunens DKS-fond
  • Inntekter
    o DKS-spillemidler via fylkeskommunen
    o Renter på fondsmidler, eventuelle midler fra kommunen, andre tilskudd
  • Kostnader
  • Årsresultat
  • Utgående balanse på kommunens DKS-fond

For tilskudd under kr. 400.000 kan denne rapporten signeres av kommunens
regnskapsavdeling. For tilskudd over 400.000 skal den godkjennes av kommunerevisjonen
eller av statsautorisert/registrert revisor eller annet offentlig revisjonsorgan.