Transportstønad

Skulane får dekka transport når dei deltek på DKS-tilbod i regi av Vestland fylkeskommune, når tilboda ikkje er i gåavstand til skulen.

Skulane bestiller sjølve skyss til dei takstane som gjeld i skuletida, og vi ber om at rekninga blir sendt til Vestland fylkeskommune. 

NB! Hugs at transportselskapet må merkje fakturaen med nummeret de får opplyst (34807 eller 14333), namnet til skulen, kva DKS- tilbod refusjonskravet gjeld og dato.

Vestland fylkekommune nyttar elektronisk faktura: