Innmelding av forslag

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS portalen.

DKS-portalen åpner medio august for innsending av forslag til skoleåret 2025-2026. Frist for å melde inn er 1. oktober 2024 kl. 29.59. De som har søkt før, og har fått oppdrag, må søke igjen/reaktivere forslaget.

Mål og prioriteringer 2025-26

Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark legger vekt på å nå de nasjonale målene for ordningen, slik de står nedfelt i Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Den kulturelle skolesekken skal:

 • formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar
 • bidra til å styrkje norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar
 • sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur, slik at dei kan gjere seg kjende med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk
 • bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplanar i fag
 • vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og skal tilbydast jamleg
 • vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging

I tillegg har vi følgende særskilte satsingsområder: samisk, kvensk/norsk-finsk og nordområde-tematikk.

Søknadsprosessen

DKS Troms og Finnmark opplever normalt stor pågang ved innmelding av forslag, og må gjøre strenge prioriteringer. Vi gjør derfor oppmerksom på at ferdigstilte produksjoner, som gir lite grunnlag for vurdering, f.eks. fordi de er mangelfullt beskrevet eller dokumentert, vil bli nedprioritert eller ikke vurdert. 

1) Beskrivelse av programforslaget

Hver produksjon er unik, og det er derfor ikke lagt opp strenge maler for å gi en god beskrivelse. Det er likevel noen ting man kan merke seg, og spørsmål man kan forsøke å besvare, slik at fagteamene kan gjøre sin vurdering. Her er noen tips:

Vi anbefaler å være konkret. Det er viktig at du gir oss et klart og tydelig bilde av hvordan det ser ut, høres ut, hva man gjør, osv.

De som vurderer produksjonen skal gi en tilnærmet garanti for kvaliteten, tenk over hva du bør skrive slik at de får nok informasjon til å gi en slik «garanti».

 • Hvordan presenterer du utøverne?
 • Hvordan presenterer du det kunstneriske?
 • Hva kan du si om formidlingen?
 • Hvordan ivaretas tekniske og praktiske anliggender?
 • Hvilken erfaring har produksjonen og/eller de medvirkende med målgruppa?
 • Er det annet du bør si noe om for å fremheve kvaliteten?

2) Send inn nødvendig dokumentasjon

Alle produksjoner skal som minimum ha følgende dokumentasjon:

 • CV for alle involvert
 • Budsjett
 • Bilde(r) av utøver, fra fremføring eller av produksjonen. NB: må være i bildeformat (jpeg, png, TIFF el.l.) og ha god oppløsning. Husk også bildekreditering!
 • Opptak er obligatorisk om det er en scenisk produksjon

I tillegg anbefaler vi følgende dersom det finnes tilgjengelig:

 • Forfattere bør legge ved sine tekster eller bøker
 • Referanse og/eller attester
 • Ev. andre vedlegg som bidrar til å fremheve produksjonens kvaliteter

3) Framdrift og prosedyre i programarbeidet

Framdrift

 • 1. oktober – innmeldingsfrist
 • Forslagsbehandling – oktober til januar
 • Programinnstilling og vedtak – februar
 • Svar til utøver – seinest 15. mars

Forslagsbehandling
Innmeldingsfristen er 1. oktober. Innmeldte produksjoner vurderes i første omgang av DKS Troms og Finnmark og eksterne kunstfaglige rådgivere. Noen produksjoner prioriteres, og tas med videre til hvert kunstuttrykks fagteam, der også en kommunerepresentant og en VGS-lærere er med. Elevenes stemme høres også, gjennom juryklasseordningen som vi har på hvert kunstuttrykk.

Programinnstilling og vedtak
Administrasjonen i DKS Troms og Finnmark gjør, på bakgrunnen av arbeidet i fagteamene, en programinnstilling. Den oppsummerer mandat, føringer, kvalitetssikringsprosedyrer, budsjettmessig oppstilling og en tabelloversikt over de valgte kulturproduksjonene.

Svar til utøver
Alle får svar i DKS-portalen. Svaret vil være et generelt avslag eller et tilbud. Det følger ikke en utdypende begrunnelse for avslag. For de som får tilbud, oppretter DKS Troms og Finnmark dialog, for å enes om omfang, gjennomføringsplan og kontrakt.