Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. Ordningen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og finansieres gjennom spillemidler

Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken:
DKS skal

  • være et gratis tilbud for alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole og skal tilbys jevnlig
  • sikre at barn og unge får et likeverdig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, slik at de kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ei variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barns og unges danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplaner i fag
  • formidle et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer et kulturelt mangfold av tilbud og utøvere
  • være ei samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere
  • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn*

Les mer i Meld. St. 18 (2021-2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

DKS-ordningen er 3-delt:

DKS NASJONALT
Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

DKS i FYLKET
Fylkeskommunen er ansvarlig for regionalt programarbeid og koordinering av DKS i fylket. I Troms og Finnmark organiseres arbeidet gjennom Scene Nord. Programtilbudet består av et fasttilbud og et bestillingstilbud.
Fasttilbud GRUNNSKOLE:
– scenekunst og musikk til 1.-4.kl. og 8.-10.kl.
(Skoleåret 24/25: scenekunst kun til 1.-4.kl. og musikk kun til 8.-10.kl.)
– litteratur til 5.kl.
– film til 6.kl.
– visuell kunst til 7.kl.
Fasttilbud VIDEREGÅENDE:
– musikk til vg1
– scenekunst til vg2
– visuell kunst til vg3
Bestillingstilbud
I tillegg har fylket et allsidig bestillingstilbud, sammensatt av produksjoner innen alle seks kunstuttrykk.

DKS i KOMMUNEN
Kommunene mottar også hvert skoleår midler til å lage et kommunalt DKS-tilbud for grunnskolen. Det kan bestå av egne produksjoner og/eller produksjoner fra fylkets bestillingstilbud.
Tromsø er direktekommune i DKS, og benytter ikke fylkets tilbud. De programmerer selv DKS-tilbudet til sine grunnskoleelever.

* DKS Troms og Finnmark får ikke tildelt midler, og har dermed ikke egne tilbud, til barnehager.