Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. Ordningen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og finansieres gjennom spillemidler

Nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken:
DKS skal

  • være et gratis tilbud for alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole og skal tilbys jevnlig
  • sikre at barn og unge får et likeverdig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, slik at de kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ei variert spekter av kulturuttrykk
  • bidra til barns og unges danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplaner i fag
  • formidle et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer et kulturelt mangfold av tilbud og utøvere
  • være et samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
  • bidra til å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere
  • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn*

Les mer i Meld. St. 18 (2021-2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

DKS-ordningen er 3-delt:

DKS NASJONALT
Kulturtanken fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

DKS i FYLKET
Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune er ansvarlige for regionalt programarbeid og koordinering av DKS i fylket. Arbeidet organiseres gjennom Scene Nord – DKS Troms og Finnmark.
Programtilbudet består av et fasttilbud og et ønsketilbud, som skoleåret 2024-2025 består av:
Fasttilbud GRUNNSKOLE:
– scenekunst til 1.-4.kl.
– litteratur til 5.kl.
– film til 6.kl.
– visuell kunst til 7.kl.
– musikk til 8.-10.kl.
Fasttilbud VIDEREGÅENDE:
– musikk til Vg1
– scenekunst til Vg2
– visuell kunst til Vg3
(Noen få skoler har valgt en annen fordeling.)
Ønsketilbud GRUNNSKOLE og VIDEREGÅENDE:
I tillegg har DKS et allsidig ønsketilbud, sammensatt av produksjoner innen alle seks kunstuttrykk.

DKS i KOMMUNEN
Kommunene tildeles også hvert skoleår midler til å lage et kommunalt DKS-tilbud for grunnskolene. Det kan bestå av egne produksjoner og/eller produksjoner fra ønsketilbudet.
Tromsø er direktekommune, og benytter ikke tilbudet fra DKS Troms og Finnmark. De programmerer selv DKS-tilbudet til sine grunnskoleelever.

* DKS Troms og Finnmark får ikke tildelt midler, og har dermed ikke egne tilbud, til barnehager.