Utøver

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til DKS Tromsø via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

DKS Tromsø programmerer kun tilbud til grunnskolen i Tromsø kommune. Forslag til produksjoner for videregående skole i Tromsø, sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vi får årlig inn mange forslag og oppfordrer derfor forslagsstillere til å være så konkret som mulig på hva forslaget innebærer og hvordan det skal realiseres. God dokumentasjon (cv, foto, lyd, film, budsjett, referanser etc.) gir oss et godt vurderingsgrunnlag!

Vurdering av forslag

Vurdering av forslag skjer i flere faser:

  • Formalkontroll
  • Kvalitetsvurdering
  • Sluttvurdering/helhetsvurdering

I kvalitetsvurderingen gis det en vurdering av:

  • Kunstnerisk kvalitet
  • Formidlingskvalitet
  • Egnethet for målgruppa
  • Relevans

I sluttvurderingen vurderes helheten i programmet opp mot både nasjonale og lokale mål og føringer. Det legges spesielt vekt på mangfold og representativitet, både med tanke på kunstnerisk innhold, målgruppe og utøvere.

Helt fra oppstart i 2001 har Tromsø DKS lagt vekt på at elever også skal få være med å skape, i tillegg til å oppleve og lære. Tromsø DKS har utviklet en modell hvor fem fagsentre har ansvar for programmering og avvikling av verkstedtilbud til utvalgte klassetrinn. Les mer om fagsentrene og Den kulturelle skolesekken i Tromsø her.

Vi ønsker å tilby elevene i Tromsø en god miks av etablerte og nye produksjoner innen de ulike uttrykkene. Vi legger vekt på lokal forankring, både når det gjelder samarbeidspartnere, tematikk og utøvere, men ønsker også å tilby tilreisende produksjoner av høy kvalitet.

Vi programmerer både skoleproduksjoner, hvor utøvere kommer til skolene, og stasjonære besøk, hvor elevene får oppleve et tilbud på en profesjonell kunst- og kulturarena utenfor skolen.

Aktuelle utøvere og kulturinstitusjoner vil bli kontaktet. Programmet skal være klart i løpet av mars. Da skal også status for alle forslag være satt i portalen. Erfaringsmessig får vi inn flere gode forslag enn vi kan tilby, noe som gjør at vi også må gi avslag på produksjoner vi gjerne skulle hatt i vårt program.

Honorar og RDO

Tromsø DKS følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo, gjeldende fra 01.08.2022. Scenekunstproduksjoner som er del av Scenekunstbrukets repertoar honoreres etter gjeldende satser. For kulturinstitusjoner gjøres egne avtaler.

Tromsø DKS følger statens satser for RDO (reise, diett og opphold).

OPPHAVSRETT OG VEDERLAGSPLIKT

Utøver skal legge til informasjon om opphavsrett og vederlagsplikt, og eventuelt verksliste, i det innmeldte forslaget i DKS portalen. Dersom oppdragstaker benytter andre kunstneres åndsverk i sin produksjon, plikter han/hun å innhente opphavsmannens tillatelse til å benytte kunstnerens åndsverk i sin produksjon. 

Opphavsrettsvederlag for bruk av åndsverk dekkes av oppdragsgiver etter nærmere avtale. For kunstområder hvor det finnes nasjonale avtaler skal vederlaget fastsettes i samsvar med den gjeldende nasjonale avtale. 

Kulturtanken har i 2023 inngått pilotavtaler med både TONO, BONO og Kopinor, for utbetaling av vederlag knyttet til musikk, visuell kunst og litteratur.

Fakturering

Så snart oppdraget er gjennomført, og nødvendig utgiftsdekning er godkjent av oppdragsgiver, skal oppdragstaker sende faktura til oppdragsgiver. Faktura skal spesifiseres med honorar og eventuelt avtalt utgiftsdekning.

Fakturaen skal inneholde: firmanavn, organisasjonsnummer og fakturanummer, samt navn på produksjon og rekvisisjonsnummer (som oppdragsgiver får fra opptakstaker før fakturering). 

Faktura skal spesifiseres med honorar og evt. annen avtalt utgiftsdekning (diett, utlegg etc.), på separate produktlinjer. Det skal legges ved kvitteringer for eventuelle utlegg.

Faktura sendes elektronisk i EHF-format via organisasjonsnummer 940 101 808 til: fakturasenteret@tromso.kommune.no, innen 30 dager etter avsluttet turné.

Betaling finner sted til konto som angitt på faktura, og med forfall tidligst 21 dager etter fakturadato.

Tilbakemelding

Etter at en turné er avsluttet får utøvere tilsendt et tilbakemeldingsskjema via DKS-portalen. Vi ønsker at alle utøvere som har vært på turne for DKS Tromsø tar seg tid til å svare på spørsmålene, da det kan være til stor nytte for oss.

Les mer om å være utøver i DKS her.