Kulturtanken – DKS sitt nasjonale organ

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen, og er underlagt et mandat som er fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. 

Gjennom DKS-ordningen skal Kulturtanken sikre at barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. DKS skal være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet. 

Kulturtankens kjerneoppgaver er god forvaltning, styrking av kvaliteten i DKS, koordinering av feltene kunst, kultur og skole samt å bidra til fornyelse av ordningen gjennom forskning og utvikling.  
Kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS skal gi barn og unge mulighet til å oppleve, skape, forløse og forvalte sine egne kreative evner. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken, skal bidra til en kontinuerlig fornyelse av tilbudet i skolesekken slik at det oppleves som relevant for elevene. Tilbudene skal forvalte, men også utfordre grunnleggende tradisjoner, skape en dypere forståelse av samtiden, og gi rom for å reflektere og bearbeide inntrykk. 

Kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS skal samtidig bidra til en felles forståelse mellom kultur- og opplæringssektoren. Skolen trenger kunsten og kulturen i sitt dannelsesoppdrag, og sammen med de praktiske og estetiske fagene bør DKS være det verktøyet skolen bruker for å samles om og engasjere til møte med det samtidige kunstfeltets muligheter. 

Kulturtanken ble etablert i 2016, med utvidet mandat fra tidligere Rikskonsertene, for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med DKS-administrasjonene i fylkene. Her er en lenke til Kulturtankens nettside.