DKS i skulen

DKS kan sjåast i samanheng med danningsoppdraget til skulen og skal støtte opp under målsetjingar i læreplanverket. Det er viktig å inkludere skuleleiarar, kulturkontaktar, lærarar og elevar som sentrale aktørar i DKS-ordninga. Saman skal vi vidareutvikle eit mangfaldig og relevant DKS-tilbod som samspeler med læreplanane i skulen.

DKS er organisert på fylkes- og kommunenivå. Det nasjonale overbygget til DKS er Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg. Kulturtanken ønskjer at både skuleleiarar, lærarar og elevar skal kjenne eigarskap til DKS-ordninga. DKS-produksjonar kan styrkje medvitet om kunst og kultur i opplæringa. Slik kan DKS bidra som ein ressurs for å nå målsetjingane i skulen, både innanfor den overordna delen av læreplanen og i kompetansemåla for ulike fag.

«Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.»

Frå prinsipp for Den kulturelle skulesekken (Stortingsmelding nr.8 (2007- 2008): «Kulturell skulesekk for framtida»).

Relaterte saker

Veileder for kulturkontakten

Her finner du anbefalinger om kulturkontaktens praktiske oppgaver. Veilederen synliggjør også hvordan ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) er fordelt mellom kulturkontakten og samarbeidspartnere.

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.

DKS-ressursside for lærarar

Er du nysgjerrig på korleis du som lærer kan hjelpa elevar til å få mest mogleg ut av besøk frå Den kulturelle skulesekken?

Vurderingskultur i skolen

I denne artikkelen foranker Line MargretheTyrdal evaluering og tilbakemeldinger på DKS-produksjoner i skolen, og belyser verdien skolen og Den kulturelle skolesekken kan ha for hverandre.

Korleis er det å vera kulturkontakt?

Seks kulturkontaktar landet rundt fortel om gleder og utfordringar ved å vera bindeleddet mellom skulen og DKS.

Lanserer digitale kurs for kulturarrangører

DKS Nordland og KKS har utvikla eit e-læringskurs for kulturkontaktar og elevvertar.

DKS Viken har utgitt en håndbok for kulturkontakter

Håndboka er ment som et arbeidsverktøy for kulturkontaktene og gir et innblikk i DKS ordningen for rektorer og lærere.