DKS Viken og Koronavirus

Avlysning av fysiske formidlinger til og med 18. juni

Med bakgrunn i smittesituasjon forlenger Den kulturelle skolesekken Viken (DKS Viken) perioden med avlysninger av alle fysiske formidlinger til og med 18. Juni. Digitale formidlinger går som planlagt.  

DKS Vikens turnévirksomhet på tvers av kommunegrenser og skolenes store belastning med håndtering av smittesituasjon er tungtveiende årsaker for ny periode med avlysninger.  

Vi vil komme tilbake med mer informasjon nærmere sommeren om hvordan vi forholder oss til oppstart av høstsemesteret. DKS Viken er nå i sluttspurten av arbeidet med å lande neste års program. Vi gleder oss til å presentere dette, og har stor tro på at vi kan gjennomføre flere fysiske formidlinger etter sommeren.  

Utøver blir betalt i henhold til kontrakt i avlysningsperioden.


15. mars: Avlysning av fysiske formidlinger til og med 16. april

Med bakgrunn i økende smittesituasjon avlyser DKS Viken alle fysiske formidlinger til og med 16. april.  Digitale formidlinger går som planlagt.

Vi utbetaler alle avtalte honorarer til utøvere der formidlinger blir avlyst.

Digitale formidlinger

Alle digitale formidlinger vil gå som planlagt. Vi jobber også kontinuerlig med å tilpasse formidlinger digitalt. Vi tar direkte kontakt med skolene der vi ser en mulighet for en digital løsning.

DKS Viken har siden nedstenging i mars 2020 jobbet med digitale løsninger for å kunne opprettholde et kulturtilbud til barn og unge i Viken. Her kan dere se en oversikt over digitale formidlinger som er levert av DKS Viken: Digitale formidlinger.

01. mars: Informasjon om formidlinger til og med 26. mars

DKS Viken ønsker å gjenåpne for enkelte skolebesøk på barnetrinnet f.o.m 8. mars. På ungdomsskoler og videregående skoler blir avlysningsperioden forlenget t.o.m 26. mars. Digitale formidlinger går som planlagt.

Barnetrinnet (1. -7. trinn)

DKS Viken vil gjennomføre formidlinger som er mulig innenfor rammene av smittevern på hver enkelt skole f.o.m 8. mars. Vi vil ha tett dialog med skolene, og få bekreftelse på epost i forkant av et eventuelt besøk.

Digitale formidlinger vil gå som planlagt.

Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse formidlinger digitalt der det ikke er mulig med fysisk oppmøte. Vi tar direkte kontakt med skolene der vi ser en mulighet for en digital løsning.

Ungdomstrinn og videregående skole

  • Det blir ikke gjennomført fysiske formidlinger i tidsrommet 8. – 26. mars.
  • Digitale formidlinger går som planlagt.
  • Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse formidlinger digitalt. Vi tar direkte kontakt med skolene der vi ser en mulighet for en digital løsning.

Vi utbetaler alle avtalte honorarer til utøvere der formidlinger blir avlyst.

28. januar: Informasjon om formidlinger til og med 5. mars

Den kulturelle skolesekken i Viken (DKS Viken) avlyser alle fysiske formidlinger til og med 5. mars.  Digitale formidlinger går som planlagt. Enkelte flytt av formidlinger vurderes.

Vi ser avlysningene som et nødvendig tiltak ut ifra dagens smittesituasjon og forholder oss til føringer fra Viken sentralt.

Det blir ikke gjennomført fysiske formidlinger i tidsrommet t.o.m. 5. mars.

  • Digitale formidlinger går som planlagt
  • Vi jobber med å gjennomføre flere formidlinger digitalt
  • Vi forsøker å flytte enkelte turnéer til etter vinterferien

DKS Viken tar direkte kontakt med skolene der vi ser en mulighet for digital løsning eller flytt av formidling. Se også programmet for nærmere informasjon om hver enkelt produksjon.

Vi utbetaler alle avtalte honorarer til utøvere i avlysningsperioden.

DKS Viken har siden nedstenging i mars 2020 jobbet kontinuerlig med digitale løsninger for å kunne opprettholde et kulturtilbud til barn og unge i Viken. Ønsker dere å se en oversikt over digitale formidlinger som er levert av DKS Viken, ta en titt på Digital formidling.

18. januar: Informasjon om formidlinger til og med 7. februar

Den kulturelle skolesekken i Viken (DKS Viken) avlyser alle fysiske formidlinger til og med 7. februar.  Digitale formidlinger går som planlagt. Enkelte flytt av formidlinger vurderes.

4. januar 2021: Avlysning av formidlinger forlenges til og med 18. januar

Den kulturelle skolesekken Viken  forlenger perioden med avlysninger av alle fysiske kunstnermøter til og  med mandag 18. januar. Alle digitale formidlinger går som planlagt, og det jobbes for å sende ut erstatningsvarianter av enkelte av de planlagte produksjonene.

Avlysningene  gjelder formidlinger i fylkeskommunal regi.  Leveranse av kunst- og kulturtilbud gjennom lokale  tilbud  må avklares med sin kommune.

Viken fylkeskommune ser avlysningen som et nødvendig tiltak ut  ifra  smittesituasjonen  etter nyttår,  og myndighetenes anmodning om å bidra til å redusere covid-19-smitte.

Vi utbetaler alle avtalte honorarer til utøvere i avlysningsperioden.

8. desember: Informasjon om levering over nyttår

Smittesituasjonen over nyttår er usikker, men DKS Viken planlegger å gjennomføre alle DKS-formidlinger, så langt det lar seg gjøre.

Vi er forberedt på variasjoner i smittevernstiltakene rundt om i fylket, og ønsker å møte dette med tett dialog med skolene, tilpasninger av formidlingene så langt det er mulig og god opplæring av utøvere i smittevernveilederen.

Vi fortsetter våre rutiner med utsendelse av informasjon på e-post til skolene ca. 14 dager før formidlingen. Dette gir skolene mulighet til å forberede eventuelle tilpasninger og smittevernstiltak, gjerne i dialog med oss i DKS Viken. Utøverne tar kontakt med hver enkelt skole ca. en uke i forkant av besøket, hvor siste praktiske avklaringer skjer.

5. november: Avlyser fysiske formidlinger ut året.

DKS Viken avlyser alle fysiske formidlinger i fylkeskommunal regi i grunnskole og videregående skole fra og med mandag 9. november og ut 2020. Alle digitale formidlinger går som planlagt. Flytting av formidlinger vurderes.

Viken fylkeskommune ser avlysningen som et nødvendig tiltak ut ifra dagens smittesituasjon og myndighetenes anmodning om å sette i verk tiltak for å redusere smitterisikoen.

Aktiviteten i DKS består i stor grad av reisevirksomhet for utøvere. De nasjonale rådene er å begrense sosial omgang og unngå reiser dersom det ikke er strengt nødvendig. Dette innebefatter også reiser fra områder med høye smittetall til områder med mindre smitte. Sammenkomster som kan være med på å spre smitte innendørs skal unngås.

Profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til barn og unge formidlet gjennom DKS er en viktig del av skolehverdagen. Det er med tungt hjerte at ca. 60 turneer med til sammen ca. 950 enkeltarrangement rundt om i Viken nå avlyses.

Alle avtalte honorarer til utøvere i avlysningsperioden utbetales.

Til skolene i Viken:

Det er viktig at eventuelle bestillinger som kommunen/skolen har gjort i perioden, avbestilles (for eksempel elevtransport). DKS Viken har også sendt ut dette varselet til postmottak til kommunene.

Til utøvere på turné for DKS Viken:

DKS Viken informerer alle berørte kommuner og skoler i Viken om avlysningene. For de som har turneer som fortsetter på nyåret eller har turnéstart i januar vil vi komme tilbake til med mer informasjon.

Der det er aktuelt ser vi på muligheter for å flytte noen formidlinger. DKS Viken kan ikke kreve at formidlingen skal flyttes ovenfor utøver, men vil gå i dialog med de det gjelder.

DKS Viken betale alle utøverne det avtalte honoraret for avlysningsperioden i henhold til signert oppdragsavtale. Direkte kostnader og produksjonskostnader utøvere har hatt fram til avlysningstidspunktet dekkes. Diett- og reisekostnader, samt produksjonskostnader som ikke har påløpt dekkes ikke.

4. november 2020. Strammere restriksjoner

Viken fylkeskommune og landet for øvrig befinner seg nå i en smittesituasjon med betydelig økning av rapporterte tilfeller og strammere restriksjoner. Vi i Viken DKS følger situasjonen fortløpende og er i tett dialog med lokale og sentrale myndigheter.

Etter sommeren har DKS Viken gjennomført turneer og skolebesøk innenfor gjeldende smittevernregler og med nødvendige tilpasninger. Viken DKS fortsetter med planlagte skolebesøk, men vil ha tett dialog med utøvere, skoler og kommuner for å være i tråd med siste innstramminger av smittevernspåbud og restriksjoner.

DKS Viken har utarbeidet en egen smittevernveileder som alle utøvere er bedt om å følge. Vi ber spesielt utøvere om å følge siste påbud om bruk av munnbind, være ekstra påpasselige med avstand, og holde en tett dialog med skolen i forkant av skolebesøk for å være kjent med skolens gjeldende smittevernregler.

DKS Viken vil i de nærmeste dagene følge smittesituasjonen tett, og vil være forberedt på at situasjonen raskt kan endre seg.

Mandag 20. april. Avlysning frem til sommerferien

DKS Viken avlyser alle turneer frem til sommerferien 2020. Alle utøvere med kontrakter som gjelder for mai og juni 2020 vil få betalt i denne perioden. Les mer.

Torsdag 19. mars. Utvider avlysningsperioden

Den kulturelle skolesekken Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars til og med 30. april 2020.
DKS Viken ønsker å bidra til den viktige, nasjonale dugnaden som nå pågår for å hindre at koronasmitten spres i Norge.
DKS Viken betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden i henhold til oppdragsavtale. Direkte kostnader og produksjonskostnader utøverne har hatt til nå dekkes. Diettkostnader og reisekostnader for turneer som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke. Les mer.

Fredag 13. mars. Vi jobber med å avklare situasjonen etter påske

Den kulturelle skolesekken Viken ønsker å bidra til den viktige, nasjonale dugnaden som nå pågår for å hindre at koronasmitten spres i Norge. Vi følger kontinuerlig med på offentlige myndigheters håndtering av situasjonen, og kommer med oppdateringer på denne siden i henhold til dette.
– Vi ønsker, og jobber for, at vi fortsatt kan utbetale honorarer til utøverne som har kontrakter med oss også etter påske dersom situasjonen krever at skolene er stengt.
– Vi jobber med muligheten for å utvikle digitale produksjoner for elever med hjemmeløsninger dersom skolene stenges over lengre tid.
– Vi har tett og god kontakt med Kulturtanken for å finne de beste løsningene fremover.

Onsdag 11. mars. Avlysning frem til påske

Den kulturelle skolesekken Viken følger situasjonen om Koronaviruset i Norge kontinuerlig. Alle samarbeidende kommuner, skoler og utøvere er nå kontaktet etter avgjørelsen om å avlyse alle turneer fra og med 12. mars til og med 3. april. Avtalte honorarer til utøvere i denne perioden dekkes.

Til skolene i Viken:
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fram til påske 2020, gjeldende fra 12.03.20 til og med 03.04.20.
Dette som en del av et forebyggende “føre var-prinsipp” i forbindelse med Korona-viruset.  Eventuelle behov for tiltak etter den nevnte perioden vil bli vurdert fortløpende.
Det er viktig at eventuelle bestillinger som kommunen/skolen har gjort i perioden, avbestilles (for eksempel elevtransport).  DKS Viken har også sendt ut dette varselet til postmottak til kommunene.

Til utøvere på turné for DKS Viken:
Den kulturelle skolesekken Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars til og med 3. april 2020 (skolens påskeferie).
Dette er et forebyggende tiltak ut fra «føre var»-prinsippet.
DKS Viken betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden i henhold til oppdragsavtalene. Direkte kostnader og produksjonskostnader utøvere har hatt til nå dekkes. Diettkostnader og reisekostnader som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke.
DKS Viken informerer alle berørte kommuner og skoler i Viken om avlysningene. For de som har turneer som fortsetter etter påske eller har turnéstart etter påske vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Har du spørsmål tilknyttet DKS og koronasituasjonen ta gjerne kontakt med:

  • Cathrine Haakonsen (seksjonsleder DKS), tlf: 917 63 119
  • Lill Carin Jacobsen (enhetsleder formidling), tlf: 995 76 447
  • Amund Oserud Bentzen (konstituert enhetsleder produksjon), tlf: 412 67 838

Her kan du lese vår smittevernveileder.