VIL HA KUNST FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV

Illustrasjon fra Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking

Den kulturelle skolesekken lyser ut utviklingsmidler til kunstproduksjoner for barn og unge med spesielle behov. Søknadsfrist er 21. mai.

Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturpolitikken ikke har lykkes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder både bruk og deltakelse i kulturaktiviteter, og at funksjonshemmede fortsatt er underbrukere/deltakere i kulturfeltet.

Overordnet mål med utlysning av midler er å øke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov.

Den kulturelle skolesekken er en arena som også skal fungere for barn med spesielle behov. I den forbindelse lyses det ut prosjektmidler som går til å skape verksted, forestilling, utstilling eller annen visning. Seanse – senter for kunstproduksjon vil sammen med DKS administrasjonen lede og yte faglig bistand til prosjektene, og samarbeidet med institusjonene/skolene som vil bli involvert. Det er planlagt en felles oppstart med et kunstneropphold i Volda for alle kunstproduksjonene i august.

Det er ønskelig med 6-10 prosjekter som kan turnere skoleåret 2014/15. Det kan søkes om enten å skape helt nye prosjekter og initiativ eller om videreutvikling av eksisterende prosjekter med tanke på bearbeidelse for den målgruppen dette prosjektet sikter seg mot.

De seks områdene for prosjekter er:

  • scenekunst
  • visuell kunst
  • musikk
  • film
  • litteratur
  • kulturarv

Prosjektene kan rettes mot:

Verksted
Dette kan være et prosjekt hvor kunstneren arbeider sammen med elevene, eller legger til rette for at elevene kan jobbe med et kunstnerisk prosjekt i samarbeid med sine lærer.
Forestilling/utstilling/visning
Kunstnerne presenterer sitt arbeid for elevene i den mer tradisjonelle visningsformen. Også her kan det legges inn muligheter for at det gjøres et for og/eller etterarbeid av lærere og elever på skolen.
Et enkelt prosjekt kan gjerne ha begge tilnærmingene, men det er ikke et krav.

Hva kan det søkes om?
Det søkes om å få delta i INK 2013 og delvis finansiering av et definert kunstprosjekt. Omfanget av støtten avhenger av om det er et nytt prosjekt eller videreføring/omarbeiding av et eksisterende prosjekt.

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunstnere innen alle felt.

Hva kreves?
Kunstnerne forplikter seg til å delta på en oppstartssamling/kunstneropphold hos Seanse i Volda i august 2013. Kunstprosjektene skal utvikles i samarbeid med en skole som har barn og unge med spesielle behov, enten i egne klasser, integrert i normalklasser eller rene ressurs- og kompetanseskoler. Arbeidet bør forankres i regional og/eller lokal DKS administrasjon. Seanse og sekretariatet for DKS vil være behjelpelig med å etablere og utvikle slike samarbeid.

Kunstprosjekter skal dokumenteres undervegs i prosessen. Dokumentasjonen skal inneholde en film på ca. 5 min som viser utviklingen i arbeidet. I tillegg bør det legges ved skisser, tekst, foto. Dette vil danne grunnlag for evaluering av ulike tilnærmingsmåter i prosjektene.

Avslutningsvis får de deltagende kunstnerne i prosjektet delta på åpent refleksjonsseminar/konferanse, hvor erfaringene fra prosjektet vil bli presentert. Denne presentasjonen vil skje både verbalt, gjennom video, og hvis mulig, vise et utdrag av sin produksjon live.

Vi tilbyr:
Faglig støtte og veiledning, og reise og opphold til inntil to kunstneropphold ved Seanse i Volda. I dette inngår arbeidstid og lokaler tilpasset den enkelte kunstproduksjon/prosjekt, og møte med de andre kunstnerne i INK-prosjektet.

Hva må søknaden inneholde?
En prosjektskisse med framdriftsplan som sier noe om hvordan og hvorfor denne produksjonen fungerer i møtet med elever med spesielle behov
CV for deltakende kunstnere
Budsjett
Ansvar for rammer rundt utvelgelse og oppfølging av prosjekter skjer i samarbeid mellom den oppnevnte faggruppen for prosjektet, faglig leder DKS, og Seanse.

Søknaden merkes INK 2013 og sendes til:
seanse@hivolda.no eller INK 2013, SEANSE, HVO, PB 500, 6101 Volda

Søknadsfrist 21. mai 2013.
For spørsmål kontakt:
Marit Ulvund - Senterleder Seanse: mu@hivolda.no 70 07 53 65
Vera Micaelsen – Faglig leder ved sekretariatet for Den kulturelle skolesekken: Vera.Micaelsen@kulturrad.no 21 04 58 39


BAKGRUNN FOR INK 2013

Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturpolitikken ikke har lykkes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder både bruk og deltakelse i kulturaktiviteter, og at funksjonshemmede fortsatt er underbrukere/deltakere i kulturfeltet. For å bedre lykkes med målsettingen om at også barn og unge med funksjonshemminger både skal kunne lage kunst- og kulturuttrykk selv, og få kvalitativt gode kunstopplevelser må det forskes og utvikles på hvordan man bedre kan nå denne gruppen. Dette prosjektet retter seg i første omgang mot barn og unge med psykiske og fysiske utviklingshemninger.

Les Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking

Det er i dag et stort antall elever som får spesialpedagogisk undervisning utenfor den ordinære undervisningen. Over 5000 elever deltar i egne segregerte tilbud på utsiden av den vanlige skolen (undersøkelse Utdanning). 8,6 prosent av norske elever får spesialundervisning i tillegg til å gå i vanlig klasse, 52 952 elever mottar spesialundervisning etter enkeltvedtak, i følge Grunnskolens informasjonssystem. Denne gruppen er mangfoldig og rommer elever med svært ulikt funksjonsnivå.

Noen av elevene som trenger spesiell tilrettelegging i skolen går på egne spesialskoler, noen er «gruppe-integrert» på sin nærskole, mens andre deltar i ordinær undervisning i sin klasse. Det er et formål å kunne utvikle produksjoner som kan nå flest mulig av disse elevene. Det kan gjøres på ulike måter. Både ved at enkelte produksjonene tar spesielt utgangspunkt i at de skal gi en opplevelse til de mest svaktfungerende elevene, mens andre produksjoner tar utgangspunkt i at de kan tilpasses og «nytes» av flere/alle elevgrupper, også i normalskolen.

Det overordnede målet er at å øke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov. Man kan gjerne lage et kulturelt uttrykk som favner alle elevene, også de uten funksjonshemminger, men man må ta utgangspunkt i at elever med spesielle sansemessige eller kognitive utfordringer også skal ha glede av forestillingen. Da kan det for eksempel være en idé å oppheve det klare skillet mellom scene og sal, og skape uttrykk som appellerer til flere sanser

Det er viktig å undersøke hvilken rolle lærerne kan ha i produksjonene. Barn og unge med spesielle behov trenger ofte støtte av fagpersoner og voksne for å delta.

 

GULLSEKKEN TIL IVELAND SKOLE OG ABSENCE CREW

ENGERUTVALGETS UTREDNING - HVA SIER DEN OM DKS?