RAPPORT OM ELEVMEDVIRKNING I SKOLESEKKEN

Ungdommer på en togstasjon. Foto: Bemnet Meselu

Rapporten fra Creativity, Culture and Education om elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken er klar. Den anbefaler langsiktig elevmedvirkning på utformingen av skolesekken.

I juni 2013 la Uni Rokkansenteret/HiB frem rapport etter 3 års forskning på Den kulturelle skolesekken (DKS). Rapporten etterlyste elevenes syn på ordningen.

Høsten 2013 bestilte sekretariatet for DKS en kvalitativ undersøkelse av hvordan elever på ungdomstrinnet og i videregående skole opplever møtet med Den kulturelle skolesekken. Målet med undersøkelsen var å få innspill fra elevene om hva de mener Den kulturelle skolesekken bør være for dem og hvordan ordningen kan bli mer relevant og fungere bedre.

Creativity, Culture and Education (CCE) er en britisk organisasjon som arbeider internasjonalt med koblingen mellom kreativitet og læring hos unge mennesker, i og utenfor utdanningsinstitusjoner.

Undersøkelsen ble gjort gjennom workshop-programmer hvor ungdommer fra Ås, Lillehammer og Trondheim deltok.  Det ble i tillegg gjort workshoper med lærere. Paul Collard i CCE gjennomgikk det innsamlede materialet og presenterer funnene i rapporten "Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken".

Den viktigste anbefalingen fra CCE er at ungdom bør ha en langsiktig rolle på alle nivåer i utformingen av Den kulturelle skolesekken sin framtid.

Last ned rapporten "Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken" (pdf).

Last ned engelsk versjon av rapporten: "Student participation in The cultural rucksack".

GULLSEKKJURYEN HAR STARTET ARBEIDET

HVA TENKER ELEVENE OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN?