ENGERUTVALGETS UTREDNING - HVA SIER DEN OM DKS?

Bilde fra omslaget på Kulturutredningen 2014

Engerutvalget la fram sin kulturutredning i går, og Den kulturelle skolesekken er naturlig nok en del av utredningen.

Skolesekken nevnes i flere sammenhenger, og det er mulig å søke i dokumentet på nettet hvis man ønsker å lese mer.

Utvalget har lagt en del vekt på et notat Uni Rokkan har levert i forbindelse med forskningsrapporten som kommer nå i mars, og de trekker fram flere elementer derfra som de mener er utfordringer man bør se på:

  • Behov for elevmedvirkning, at elevene i større grad skal høres og involveres i planleggingen.
  • Styrke samarbeid mellom kultursektor og utdanningssektor, se til fylker og kommuner hvor dette fungerer bra.
  • Er DKS for alle? Barn med spesielle behov og kommuner som ikke gir tilbud må sikres.
  • Kvalitetsdiskusjonen må være til stede hele tiden for å unngå en "stivnet" DKS-kunst.
  • Kunstfagenes plass i skolen.


Utvalgets mest konkrete forslag handler om sekretariatet. De foreslår at sekretariatet skal styrkes, og har sett på tre mulige modeller:

En styrking av det eksisterende sekretariatet for DKS i Norsk Kulturråd. Denne modellen viderefører dagens ordning med sekretariatet i Norsk kulturråd. Modellen gir nærhet til bred fagkompetanse i Kulturrådet og andre sentrale/nasjonale institusjoner lokalisert i Oslo.
 
Er utvidet sekretariat for DKS samlokaliseres med andre aktører som arbeider med kunst og kultur for barn og unge. Mest nærliggende er en tettere tilknytning til UKM Norge og Norsk Kulturskoleråd, som begge er samlokalisert i Trondheim. Modellen gir nærhet til bred fagkompetanse innen kultur for barn og unge. Det må finnes en organisatorisk løsning som ivaretar aktørenes egenart, samtidig som den på best mulig måte bidrar til at ordningene kan forsterke og utfylle hverandre (på nasjonalt nivå).

En slik samlokalisering vil gi et betydelig løft for og synliggjøre kultursatsingen for barn og unge og bidra til å styrke fagkompetansen på feltet.
 
Sekretariatet for DKS legges til Rikskonsertene. Bakgrunnen for dette alternativet er at RK allerede er nasjonal aktør for musikkdelen i DKS, at organisasjonen besitter en betydelig produksjonskompetanse og at hoveddelen av virksomheten ved RK i dag retter seg mot barn og unge. Når utvalget likevel ikke vil anbefale denne modellen er det fordi utvalget mener det allerede er en betydelig utfordring at musikk er for dominerende i DKS i dag i forhold til andre uttrykk. Utvalget mener det er en fare for at dette vil forsterkes ytterligere dersom sekretariatet for DKS legges til Rikskonsertene. Det vil også trolig utfordre/skape ubalanse i forholdet mellom sekretariatet for DKS og de andre nasjonale aktørene innen film, litteratur, kulturarv, scenekunst og visuell kunst, og føre til uklare roller på grunn av Rikskonsertene eksisterende sentrale rolle som nasjonal aktør for musikkdelen i DKS.
 
Lenke: Kulturutredningen 2014 – Engerutvalget

 

VIL HA KUNST FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV

GULLSEKK-FINALISTENE ER KLARE!