DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN LEGGES OM

Fra RiksUltima 2015, samtidsmusikkfestival for barn på Vibrandsøy utenfor Haugesund. Foto: Lars Opstad

Den kulturelle skolesekken går inn i en omleggingsfase i 2016. Sekretariatet legges ned og Rikskonsertene blir ny etat for hele Den kulturelle skolesekken.

Fra januar 2016 vil det nåværende sekretariatet for Den kulturelle skolesekken opphøre, og ansvaret formelt overføres til det som i dag er Rikskonsertene.

Rikskonsertene fikk sitt nye mandat høsten 2015, og skal bruke 2016 til å gjøre klar organisasjonen for det nye og utvidede oppdraget. I praksis betyr det å få på plass en ny styringsstruktur for hele DKS-ordningen og en organisasjonsmodell for den nye etaten, som foreløpig ikke har fått et navn. Rikskonsertenes styre blir avviklet, mens den nye etaten i stedet skal få et fagråd bestående av medlemmer fra både kunst- og kulturfeltet og skolesektoren.

I følge det nye mandatet skal DKS-etaten jobbe tett med både skolesektoren og alle kunstuttrykkene i skolesekken. Avtaleverk og rapporteringsrutiner skal strømlinjeformes, og det vil bli et sterkt fokus på kompetanse i nettverket og kvalitet i tilbudet til barna.

Nyheter om hva som skjer i endringsprosessen vil bli løpende publisert på Rikskonsertenes nettsider.

For henvendelser som tidligere gikk til sekretariatet for Den kulturelle skolesekken, ta kontakt med Rikskonsertenes sentralbord på tlf. 22 02 59 00 eller e-post post@rikskonsertene.no.

Ådne Sekkelsten ved roret i arbeidet med ny DKS-etat

Ådne Sekkelsten ved roret i arbeidet med ny DKS-etat

RAPPORT FRA PILOTPROSJEKTET INK2013