For utøvere

Små steder – store opplevelser

DKS i Nordland byr på mange varierte scener, både store og små i vårt langstrakte fylke. Vi arbeider med å gjøre møtet mellom deg og elevene så bra som mulig, og ser frem til å samarbeide med deg om dette. 

Er du utøver – musiker, forfatter, kunstner eller formidler, med ønske om å nå et ungt publikum? Da er Den kulturelle skolesekken noe for deg.

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Årlig er 3 500 utøvere ute i DKS Norge rundt med kunst- og kulturproduksjoner innen litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, kulturarv og musikk til barn og unge. Det gjør DKS-ordningen til Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere.

DKS-ordningen er et viktig virkemiddel for at alle barn og unge skal ha lik tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av bosted og bakgrunn. Du kan være med å gi barn og unge den opplevelsen!
Dersom du har en ferdig utviklet DKS-produksjon eller en produksjonsidé som det er aktuelt å turnere med i DKS Nordland vil vi gjerne høre fra deg.

Lurer du på hvordan du skal skrive et godt tilbud kan du ta en titt på våre tips.
Frist for innmelding av produksjoner til kommende skoleår er 1. oktober.
Dette gjelder for både grunnskole og videregående skoler.
Innmelding av produksjoner gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.

Hva skjer når du har meldt inn ditt tilbud?
Når vi behandler tilbudene vurderes produksjonen på kunstnerisk og formidlingsmessig profesjonalitet, relevans for målgruppa og kunstnerisk idé.

Framdrift og prosedyrer for behandling av innmeldt produksjon
– 1. oktober forslagsfrist
– November, fagprodusent behandler programforslaget sammen med en fagråd (fase 1).
– Desember – fagprodusent behandler programforslag i programråd (fase 2).
– Januar/februar, gjennomgang av programforslag internt.
– Ca 20. mars, vedtak på program, og beskjed ut til utøvere om tilslag.

Hva skjer i de ulike fasene?
Fase 1
DKS-produsentene og eksterne konsulenter fra kunstfagmiljøene går gjennom alle innmeldte produksjoner.De vurderes ut ifra kriteriene kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og relevans med utgangspunkt i Ønskekvisten – en vurderingsmodell for kvalitet i kunstneriske produksjoner. I denne fasen vil produksjonene som ikke tilfredsstiller kvalitetskriteriene tas ut. Videre gjør vi en prioritering blant de produksjonene som tilfredsstiller kvalitetskriteriene og velger ut hvilke av disse som tas videre til fase 2.

Fase 2
Vi har programråd med representanter fra kultur- og skolesektor som jobber i fase 2. Også elever involveres i vurderingene i et eget programråd for de ulike uttrykkene. I fase to gjøres det en vurdering av hver produksjon også opp mot et helhetlig program og det endelige utvalget til programmet gjøres.

De som ikke får sitt programforslag ut på veien i Nordland vil få egen beskjed. 
Vi vil likevel opplyse om at det ikke behøver å være kvalitetsmessige grunner for å ikke ha kommet på DKS-programmet, men en totalvurdering av profil og økonomi teller like mye.