For videregående skole

Det er laget en samarbeidsavtale mellom DKS Nordland og alle de videregående skolene i Nordland. Under følger informasjon som er viktig at du som kulturkontakt kjenner til.

DKS Nordland skal hvert skoleår levere et fast program i perioden august-april og i dette inngår:

• Kulturarv: Alle elevene på VGI får én produksjon pr. skoleår
• Litteratur: Alle elevene pa VG2 får én produksjon pr. skoleår

I tillegg vil alle elever i videregående opplæring ved et eller flere trinn få ulike produksjoner innenfor
kunstuttrykkene musikk, scenekunst, visuell kunst eller film iløpet av opplæringsløpet.

Ovennevnte er veiledende og kan endres i dialog med skolen med tanke på hensiktsmessighet og skolens egne satsningsområder.

Det gis ikke anledning for skolen til bare å benytte deler av tilbudene fra Den kulturelle skolesekken, jf. Stortingsmelding nr. 8 (2007–2008) “Kulturell skulesekk for framtida”.

Billettbidragsordning

Alle videregående skoler i Nordland har i tillegg til det ordinære DKS-programmet mulighet til å søke om støtte til deltakelse på lokale kunst- og kulturarrangementer i egen region.
Målet er å stimulere til økt bruk av profesjonelle kunst- og kulturuttrykk i skolen. Det kan ikke benyttes som tilbud til enkeltelever.

  • Skolen må søke på forhånd – minimum 3 uker før eventuelt bruk av disse midlene til å kjøpe billetter. Svar fås i løpet av 4 virkedager.
  • Rammen for ordningen er på 200 000 kr for kalenderåret 2023.
    DKS Nordland kan maksimalt bidra med 75 % av utgiftene og maksimalt kr 30.000,- per tiltak. Det benyttes skjønn i hver søknad om tildeling.
  • Snarest mulig etter at tiltaket har vært gjennomført, skal det sendes inn kortfattet rapport.
  • Kortfattet søknad med budsjett sendes på kriuns@nfk.no. Det er ikke noen krav om søknadsskjema.

Les mer i vedlegget Billettbidragsordning for vgs om kravene for tildelingen.