For videregående skole

Det er laget en samarbeidsavtale mellom DKS Nordland og alle de videregående skolene i Nordland og under følger informasjon som er viktig at du som kulturkontakt kjenner til.

DKS Nordland skal hvert skoleår levere et fast program i perioden august-april og i dette inngår:

• Kulturarv: Alle elevene på VGI får en produksjon pr. skoleår
• Liueratur: Alle elevene pa VG2 får en produksjon pr. skoleår
I tillegg vil alle elever i videregående opplæring ved et eller flere trinn få ulike produksjoner innenfor
kunstuttrykkene musikk, scenekunst, visuell kunst eller film iløpet av opplæringsløpet.

Ovennevnte er veiledende og kan endres i dialog med skolen i forhold til hensiktsmessighet og Scne 8s/skolens egne satsningsområder.
Det gis ikke anledning for skolen til å benytte bare deler av tilbudene fra Den kulturelle skolesekken, jmf. Stortingsmelding nr.8 (2007-2008) “Kulturell skulesekk for framtida”.

Billettbidrags-ordning

Alle videregående skoler i Nordland har i tillegg til det ordinære DKS-programmet mulighet til å søke om støtte til deltakelse på lokale kunst- og kulturarrangementer i egen region.
Målet er å stimulere til økt bruk av profesjonelle kunst- og kulturuttrykk i skolen. Det kan ikke benyttes som tilbud til enkeltelever.

  • Skolen må søke på forhånd – minimum 3 uker før eventuelt bruk av disse midlene til å kjøpe billetter. Svar fås i løpet av 4 virkedager.
  • Rammen for ordningen er på 200 000 kr skoleåret 2020/21.
    DKS Nordland kan maksimalt bidra med 75 % av utgiftene og maksimalt kr 30.000,- per tiltak. Det benyttes skjønn i hver søknad om tildeling.
  • Snarest mulig etter at tiltaket har vært gjennomført, skal det sendes inn kortfattet rapport.
  • Kortfattet søknad med budsjett sendes på dks@nfk.no, det er ikke noen krav til søknadsskjema.

Les mer i vedlegget  Billettbidragsordning for vgs om kravene for tildelingen.