Informasjon og verktøy til kulturkontakter

Er du kulturkontakt?
Da er du en viktig brikke
for en vellykket DKS-ordning.

Kulturkontaktens rolle

Skolens primære oppgave er å følge opp DKS slik det står beskrevet i Stortingsmelding 18, Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge». DKS skal sørge for gode møter mellom elev og profesjonelle kunstnere, og skolen skal legge til rette for at DKS blir en ressurs til undervisningen og sørge for den praktiske tilretteleggingen.

Kulturkontakten bidrar til å sikre kontinuitet, forankring og eierskap hos elever, lærere og ledelse og er bindeledd mellom Den kulturelle skolesekken, utøverne og skolen. Kulturkontakten kan være rektor på skolen eller en person rektor gir oppgaven til.

Kulturkontaktens oppgaver

  • Holde seg orientert om tilbudet
  • Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om aktuelle produksjoner.
  • Sikre at utøverne blir vel tatt imot når de kommer til skolen.
  • Sikre at utøverne blir presentert for elevene når det er et ønske (på større forestillinger fra scene), og at de blir presentert for klasselærerne når tilbudet er klasseroms – besøk. Bidra til å sende inn evalueringsskjema etter besøk/forestilling.
  • Være skolen sitt “talerør” og delta i dialogen som skal hjelpe oss å utvikle DKS Nordland.
  • Følge opp “kulturverter” (elever) eller andre som får delegert ansvar ved besøk på skolen.
  • Oppdatere skolens informasjon, elevtall, ukeplaner med mer i Skoleportalen.

Kulturkontakthåndboka

Vi har utarbeidet en håndbok som beskriver DKS-ordningen og rollen og oppgaver som ligger til kulturkontakt-funksjonen.

Årshjul for kulturkontakten

Her finner kulturkontakt et forslag på årshjul som kan tilpasses skolens egen rutine.