Smittevern for skoler og utøvere gult nivå

Hvis skolene går over til gult nivå gjelder følgende smittevernsledere og retningslinjer,

Skoler- gult nivå

DKS Nordland har utarbeidet en smittevernveiledere for skoler gult nivå for å bidra til tryggere DKS-besøk i møte med skolene. Vi ber skolene sette seg inn i denne.

Med smittevernveilederne håper vi besøkene på skolene blir enklere og tryggere.Vi vil gjøre alt vi kan for å overholde godt smittevern gjennom en god dialog med alle parter, skoler og utøvere.
Vi følger koronasituasjonen i fylket og landet fortløpende, men trenger alles bidrag for å kunne holde oss orientert om smitteverntiltak på hver enkelt skole. Med en god dialog i forkant, god avstand og sunn fornuft, ligger alt til rette for at gode kunst og kulturopplevelser kan fortsette som før.

Med bakgrunn i risiko-kartleggingen som er gjort i forbindelse med nivå gult , så vil det i løpet av  perioden som dette er i kraft, være noen tiltak som skolene vil oppleve som endringer i forhold til opprinnelig plan. De sentrale tiltakene er:

  • DKS Nordland går bort fra turneer som medfører skoleblanding      Tilbudet gis bare til en skole.  Grunnet dette vil noen ikke få tilbudet, men vi forsøker i mange tilfelle å se om vi kan forlenge turneen, slik at flere får, men dette avhenger om det passer for utøverne/artistene.
  • Kohorter skal holde avstand
    Dette kan bety at skolen selv må gjøre grep slik at det må gjøres valg hvis lokalene ikke medfører at elever kan samles.  Da gis tilbudet bare til enkelte grupper.  Andre kan dermed ikke få det samme tilbudet. Som på forrige tiltak – vi skal se om vi kan forlenge turneen for å gi flere mulighet til å opplevelsen av DKS-arrangement.
  • Verksteder hvor det skal jobbes praktisk hvor en meters-regelen til utøver ikke kan overholdes utsettes/avlyses.
    Dette betyr at vi jobber for å få dette satt opp igjen når det går an.
  • Kulturhus/spillesteder som ikke har ansvarlig arrangør blir tatt ut av turneplanen
    Dette betyr at tilbudet vil bli redusert/flyttet til skole/evt annet sted som har en ansvarlig arrangør

Ved alle disse fire sentrale tiltakene så overholder både skolen smitteverntiltakene etter gult nivå, og vi som leverer DKS-arrangementene har utformet tilbudet slik at skolene kan gjennomføre dette i tråd med de samme smitteverntiltakene.

Vi vet at DKS-arrangementene er positive elementer på skolene, og synes det er leit at ikke alle elever kan delta, så lenge smittevernreglene tilsier det, men vi sier som kulturministeren; det er viktig at vi kommer i gang, om så i det små.

Utøvere- gult nivå

DKS Nordland har i tillegg utarbeidet en smittevernveileder for utøvere gult nivå som besøker skolene. I den står det hva DKS-utøvere skal gjøre for å unngå å bli smittet, og for å unngå å spre smitte. DKS Nordland ønsker å gjennomføre så mye som mulig av høstens program, men vil måtte gjøre tilpasninger underveis. Vi håper derfor på god dialog med utøverne, og vil ta kontakt med dere for å gjøre praktiske avklaringer knyttet til deres produksjon.
Ved rødt nivå vil det ikke bli gjennomført turnéer, men vi krysser fingrene for at det ikke blir situasjonen i høst. Endres nivået til grønt, vil noen krav kunne lempes på.

[DKS Viken] har skrevet en veileder som er svært grundig i behandling av utstyr og har gode tips til dere. Les gjerne den også.Vi ønsker dere en opplyst, trygg og frisk turnéopplevelse i Nordland, og håper at vi sammen kan gi skoleelevene et kunstnerisk påfyll i skolehverdagen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *