FORSKING OG DEBATT

På denne sida finn du ei oversikt over forskinga som skjer rundt Den kulturelle skulesekken, og debattartiklar og kommentarstoff knytta til ordninga. Sjå også FoU-sidene på Kulturtanken.no

UTGREIINGER OG FORSKINGSRAPPORTAR

Oxford Research -  Nærhet, autonomi og demokratisering - evaluering av direktekommuneordningen i DKS.
På oppdrag fra Kulturtanken har Oxford Research foretatt en kvalitativ analyse og evaluering av direktekommuneordningen i DKS, presentert oktober 2017.
Last ned rapporten i pdf-format


Mari Torvik Heian, Åsne Dahl Haugsevje og Ole Marius Hylland
Kjent og kjært eller rart og sært
En kvalitativ brukerundersøkelse av DKS for ungdomsskoletrinnet i Buskerud
Telemarksforskning 2016
Last ned rapporten i pdf-format

Paul Collard
Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken
CCE 2014
Last ned rapporten i pdf-format på norsk
Last ned rapporten i pdf-format på engelsk

Breivik, Jan-Kåre og Christophersen, Catharina (red.):
Den kulturelle skolesekken
Kulturrådet 2013
Last ned rapporten i pdf-format

Ellen Saur
INK 2013
Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov
NTNU 2014
Last ned rapporten i pdf-format

Aslaksen, Ellen, Jorunn Spord Borgen og Anne Trine Kjørholt:
Den kulturelle skolesekken – forskning, utvikling og evaluering,
NIFU skriftserie nr. 21/2003.
Last ned rapporten i pdf-format

Berge, Ola K.:
Fem historier om Kulturskatten. Effekten av oppdrag for Kulturskatten for fem kunstnarar og kunsten deira i Telemark. Telemarksforsking, TF-rapport nr. 3/2010.
Last ned rapporten i pdf-format

Borgen, Jorunn Spord og Synnøve S. Brandt:
Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
NIFU STEP, Rapport 5/2006

Borgen, Jorunn Spord:
Møter med publikum – Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge
Notat nr. 43, Norsk kulturråd, 2001
Last ned rapporten i pdf-format

Cordt-Hansen, Hege Marthe:
Høy standard. En undersøkelse av kvalitetsforståelser i Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2008.

Digranes, Ingvild:
Den kulturelle skulesekken. Narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject Arts and Crafts. Doktorgradsavhandling ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 2009.

Espeland, Magne, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes:
Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning: En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund, HSH-rapport; 2011/1
Last ned rapporten i pdf-format

Ellingsen, Anne-Grethe:
Hva skal nå barn med kunst? En casestudie om barns opplevelser og erfaringer med kunstformidling i skolen. Masteroppgave i tilpassa opplæring nr. 8 – 2009, Høgskolen i Bodø, 2009.
Sjå informasjon om oppgåva på BIBSYS

Evjen, Greta:
Kulturkonsumentene : en evaluering av Den kulturelle skolesekken, med vekt på storbymodellen i Bergen. Masteroppgave i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen, 2005
Sjå informasjon om oppgåva på BIBSYS

Færøvik, Unni:
Kvalitet i Den kulturelle skolesekken. En diskursanalyse. Masteroppgave i kulturstudier, valgretning kulturadministrasjon, Høgskolen i Telemark, 2009.

Ghanizadeh, Grethe:
Den kulturelle skolesekken i lys av sentrale momenter fra L97, Hovedoppgave, Institutt: Musikk og teater, Universitetet i Oslo, 2003.

Haugsevje, Åsne Widskjold:
Inspirasjon eller distraksjon? Evaluering av forsøket med "full pakke" profesjonell kunst- og kulturformidling som del av Den kulturelle skolesekken i Buskerud, Telemarksforskning, Bø, Arbeidsrapport nr. 10, 2002

Haukelien, Heidi og Bård Kleppe:
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 254/2009
Les meir eller last ned rapporten i pdf-format

Kvile, Synnøve:
Mellom liten og stor – tonar og ord. Ei diskursanalyse av korleis musikk kan bli forstått av elevar og produsentar i Den kulturelle skulesekken. Masteroppgåve i musikkpedagogikk ved avdeling for lærarutdanning, Høgskolen i Bergen, Griegakademiet, våren 2011.
Last ned oppgåva i pdf-format

Larsen, Marianne:
Å formidle kunst til barn – en undersøkelse av forestillinger, målsettinger og dilemmaer innenfor kunstformidlingsfeltet, Rapport 36, Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen, 1998
Sjå informasjon om rapporten på BIBSYS

Lidén, Hilde:
Husadopsjon Røros, evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole, Institutt for samfunnsforskning, rapport 2005:2, Oslo
Sjå meir informasjon eller last ned rapporten

Lidén, Hilde:
Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra, Norsk Museumsutvikling, 2001

Lidén, Hilde:
Tørrfisken stinka, men kahytten var topp – En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken, ISF rapport 012, 2004
Last ned rapporten i pdf-format

Mæland, Kjellfrid:
Jakta på den verdfulle skatten – Kulturskrinet i Karmøy kommune i eit utviklingsperspektiv, Høgskolen Stord/Haugesund, 2009
Last ned rapporten i pdf-format

Nyrud, May Tove:
Hvilken historie? En diskursanalyse av museumsformidling innenfor Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave ved avd. for allmennvitenskaplige fag, Høgskolen i Telemark, 2008.

Orfali, Ann:
Artists working in partnership with schools, Arts Council England, 2004
Last ned rapporten

Røyseng, Sigrid og Ellen K. Aslaksen:
Pionerer i regional kunstformidling – Evaluering av Turneorganisasjon for Hedmark, Telemarksforskning, Bø, 2003

Samuelsen, Arne Marius:
Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole – med vekt på formidlerrollen, avhandling for graden dr.art., institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2003. Sjå informasjon om avhandlinga på BIBSYS

Samuelsen, Arne Marius:
Formidling av kunst til barn og unge, Universitetsforlaget, 2003

Selmer – Olsen, Ivar:
"Beings" og "becomings", Norsk kulturråd, 2005
Last ned rapporten i pdf-format

Tjeldnes, Ulla Rørosgaard:
Oppdagelse og oppdragelse: Den kulturelle skolesekken sett i lys av dannelsesbegrepet, hovedoppgave i teatervitenskap, Universitetet i Bergen, 2006. Sjå informasjon om hovudoppgåva på BIBSYS

Vibe, Nils, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen:
Spørsmål til Skole-Norge. Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere våren 2009. NIFU STEP Rapport 33/2009

Øye, Helge:
Skolekonserten: Det magiske møtet? Hvordan 8 ungdomsskoleelever opplever skolekonsertene. Masteroppgave i musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole, 2009

Heidi-Beate Aasen:
Barns ulike møter med kunst og kultur. Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i sosialantropologi ved instiutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2011.