NASJONAL SATSING PÅ KUNST OG KULTUR TIL ALLE ELEVER

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

 • Scenekunst
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående– innlemmes i ordningen.

ORGANISERING

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program. Det er stor variasjon i hvordan skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå.

Kulturtanken er nasjonal etat med ansvar for å forvalte, kvalitetssikre og utvikle ordningen på nasjonalt nivå, og fordeler spillemidlene. Mandatet for Kulturtanken kan du lese her: Mandat for ny nasjonal enhet for Den kulturelle skolesekken

ØKONOMI

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av kulturdepartementet. I 2015 var summen 210 millioner kroner. Midlene deles ut etter at overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt på vårparten.

Midlene fordeles av kulturdepartementet til fylkeskommunene (fra 2017 fordeles midlene via Kulturtanken) etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel forvaltes av fylkeskommunene og den siste tredjedelen er fri til å fordeles av fylkeskommunen.

I noen fylker er det også store kommuner som mottar hele potten uten fordeling via fylkeskommunen. Disse kalles for direktekommuner eller 100% kommuner. Dette er kommuner som selv har valgt å ta hele ansvaret for administrering av skolesekken. Eksempel på slike kommuner er Alta, Bergen og Stavanger.

Alle spillemidlene skal gå til kunst og kultur. Det er ikke lov å bruke spillemidler til administrasjon. Fylker og kommuner besørger derfor administrasjonen selv, i tillegg til at mange også legger i ekstra midler til produksjon av kunst og kultur. Skolesekkens samlede økonomi er derfor langt større enn potten med spillemidler.

Hvordan turnere i skolesekken?
Alle som vil på turné i skolesekken må søke til en fylkeskommune, eller en direktekommune. Enkelte av disse har satt av produksjonsmidler og kan produsere forskjellige kunsttilbud. Andre er rene bestillere.

Hvem er ansvarlig for innhold?
Det finnes både nasjonale, regionale og lokale produserende aktører, som benyttes i bookingen av DKS-program i fylker og kommuner. Nasjonale formidlere, som Scenekunstbruket (dans og teater), Nasjonalmuseet (visuell kunst) og Norsk Forfattersentrum (litteratur),  tilbyr kvalitetsprogram innen sine felt til booking. I tillegg jobber de med å sikre kvalitet og tilbyr kompetansehevende kursing for utøvere og formidlere i DKS.
Det finne en rekke regionale og lokale og uavhengige aktører som produserer innhold (program, forestillinger, utstillinger) til Den kulturelle skolesekken: f eks. filmprodusenter, lokale teaterhus, orkestre, museer, samt kunstnere fra det frie feltet: musikere, teatergrupper, forfattere osv. I tillegg har noen fylkeskommuner og kommuner egne midler til å produsere innhold til DKS.
Booking / programmering skjer i DKS-administrasjonen i hvert enkelt fylke eller i de såkalte 100 %-kommunene.

 

MÅL OG PRINSIPPER FOR ORDNINGEN ER FORMULERT I STORTINGSMELDING NR 8 - KULTURELL SKULESEKK FOR FRAMTIDA

Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:

 • Å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
 • Å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

Prinsipp for ordninga:

Den kulturelle skulesekken skal utformast og uavlateleg vurderast ut frå eit sett med prinsipp for ordninga:

 • Varig ordning: Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.
 • For alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.
 • Realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.
 • Høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg kunstnarleg kvalitet.
 • Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar.
 • Breidde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal vere representerte i Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i formidlingsmåtane.
 • Regularitet: Elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på alle klassetrinn.
 • Samarbeid kultur–skule: Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.
 • Rollefordeling kultur–skule: Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.
 • Lokal forankring og eigarskap: Den kulturelle skulesekken må forankrast lokalt, i den enkelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken

Les mer i Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008): "Kulturell skulesekk for framtida"