FORSKNING OG DEBATT

På denne siden finner du en oversikt over forskningen som gjøres rundt Den kulturelle skolesekken, og debattartikler og kommentarstoff knyttet til ordningen.

UTREDNINGER OG FORSKNINGSRAPPORTER

Mari Torvik Heian, Åsne Dahl Haugsevje og Ole Marius Hylland
Kjent og kjært eller rart og sært
En kvalitativ brukerundersøkelse av DKS for ungdomsskoletrinnet i Buskerud
Telemarksforskning 2016
Last ned rapporten i pdf-format

Paul Collard
Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken
CCE 2014
Last ned rapporten i pdf-format på norsk
Last ned rapporten i pdf-format på engelsk

Breivik, Jan-Kåre og Christophersen Catharina (red.):
Den kulturelle skolesekken
Kulturrådet 2013
Last ned rapporten i pdf-format

Ellen Saur
INK 2013
Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov
NTNU 2014
Last ned rapporten i pdf-format

Aslaksen, Ellen, Jorunn Spord Borgen og Anne Trine Kjørholt:
Den kulturelle skolesekken – forskning, utvikling og evaluering,
NIFU skriftserie nr. 21/2003 Last ned rapporten i pdf-format

Berge, Ola K.:
Fem historier om Kulturskatten. Effekten av oppdrag for Kulturskatten for fem kunstnarar og kunsten deira i Telemark. Telemarksforsking, TF-rapport nr. 3/2010.
Last ned rapporten i pdf-format

Borgen, Jorunn Spord og Synnøve S. Brandt:
Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
NIFU STEP, Rapport 5/2006

Borgen, Jorunn Spord:
Møter med publikum – Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge
Notat nr. 43, Norsk kulturråd, 2001
Last ned rapporten i pdf-format

Cordt-Hansen, Hege Marthe:
Høy standard. En undersøkelse av kvalitetsforståelser i Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2008.

Digranes, Ingvild:
Den kulturelle skulesekken. Narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject Arts and Crafts. Doktorgradsavhandling ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 2009.

Espeland, Magne, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes:
Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning: En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund, HSH-rapport; 2011/1
Last ned rapporten i pdf-format

Ellingsen, Anne-Grethe:
Hva skal nå barn med kunst? En casestudie om barns opplevelser og erfaringer med kunstformidling i skolen. Masteroppgave i tilpassa opplæring nr. 8 – 2009, Høgskolen i Bodø, 2009.
Se informasjon om oppgaven på BIBSYS

Evjen, Greta:
Kulturkonsumentene : en evaluering av Den kulturelle skolesekken, med vekt på storbymodellen i Bergen. Masteroppgave i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen, 2005
Se informasjon om oppgaven på BIBSYS

Færøvik, Unni:
Kvalitet i Den kulturelle skolesekken. En diskursanalyse. Masteroppgave i kulturstudier, valgretning kulturadministrasjon, Høgskolen i Telemark, 2009.

Ghanizadeh, Grethe:
Den kulturelle skolesekken i lys av sentrale momenter fra L97, Hovedoppgave, Institutt: Musikk og teater, Universitetet i Oslo, 2003.

Haugsevje, Åsne Widskjold:
Inspirasjon eller distraksjon? Evaluering av forsøket med "full pakke" profesjonell kunst- og kulturformidling som del av den kulturelle skolesekken i Buskerud, Telemarksforskning, Bø, Arbeidsrapport nr. 10, 2002

Haukelien, Heidi og Bård Kleppe:
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 254/2009
Les mer eller last ned rapporten i pdf-format

Kvile, Synnøve:
Mellom liten og stor – tonar og ord. Ei diskursanalyse av korleis musikk kan bli forstått av elevar og produsentar i Den kulturelle skulesekken. Masteroppgåve i musikkpedagogikk ved avdeling for lærarutdanning, Høgskolen i Bergen, Griegakademiet, våren 2011.
Last ned oppgaven i pdf-format

Larsen, Marianne:
Å formidle kunst til barn – en undersøkelse av forestillinger, målsettinger og dilemmaer innenfor kunstformidlingsfeltet, Rapport 36, Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen, 1998
Se informasjon om rapporten på BIBSYS

Lidén, Hilde:
Husadopsjon Røros, evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole, Institutt for samfunnsforskning, rapport 2005:2, Oslo
Se mer informasjon eller last ned rapporten

Lidén, Hilde:
Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra, Norsk Museumsutvikling, 2001

Lidén, Hilde:
Tørrfisken stinka, men kahytten var topp – En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken, ISF rapport 012, 2004
Last ned rapporten i pdf-format

Mæland, Kjellfrid:
Jakta på den verdfulle skatten – Kulturskrinet i Karmøy kommune i eit utviklingsperspektiv, Høgskolen Stord/Haugesund, 2009
Last ned rapporten i pdf-format

Nyrud, May Tove:
Hvilken historie? En diskursanalyse av museumsformidling innenfor Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave ved avd. for allmennvitenskaplige fag, Høgskolen i Telemark, 2008.
Last ned rapporten i pdf-format

Orfali, Ann:
Artists working in partnership with schools, Arts Council England, 2004
Last ned rapporten

Røyseng, Sigrid og Ellen K. Aslaksen:
Pionerer i regional kunstformidling – Evaluering av Turneorganisasjon for Hedmark, Telemarksforskning, Bø, 2003

Samuelsen, Arne Marius:
Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole – med vekt på formidlerrollen, avhandling for graden dr.art., institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2003. Se informasjon om avhandlingen på BIBSYS

Samuelsen, Arne Marius:
Formidling av kunst til barn og unge, Universitetsforlaget, 2003

Selmer – Olsen, Ivar:
"Beings" og "becomings", Norsk kulturråd, 2005
Last ned rapporten i pdf-format

Tjeldnes, Ulla Rørosgaard:
Oppdagelse og oppdragelse: Den kulturelle skolesekken sett i lys av dannelsesbegrepet, hovedoppgave i teatervitenskap, Universitetet i Bergen, 2006.Se informasjon om hovedoppgaven på BIBSYS

Vibe, Nils, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen:
Spørsmål til Skole-Norge. Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere våren 2009. NIFU STEP Rapport 33/2009

Øye, Helge:
Skolekonserten: Det magiske møtet? Hvordan 8 ungdomsskoleelever opplever skolekonsertene. Masteroppgave i musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole, 2009

Heidi-Beate Aasen:
Barns ulike møter med kunst og kultur. Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i sosialantropologi ved instiutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2011.